Търг за отдаване под аренда на земеделски земи

ЗАПОВЕД № 207/15.04.2024 г.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и във връзка  с Решение № 47 от 13 Март  2024 година на Общински съвет  гр. Лозница

З А П О В Я Д В А М:

1.Да се проведе явен търг за отдаване под аренда за 6 / Шест / години на долупосочените земеделски земи, при първоначална годишна арендна вноска от 50.00 лв./дка.Първата стопанска година  започва  от  01 Октомври 2024 година.

по редЗемлищеИдентифи – каторМестностН Т ПКатег.Площ /дка/Депозит за участие в лева.
1.с. Каменар35715.88.6,, Хаджи баир“НиваІХ3.00330.03
2.с. Каменар35715.100.1,, Срещу караач“НиваІV4.31843.18
3.с. Каменар35715.100.3,, Срещу караач“НиваІV0.4424.42
4.с. Каменар35715.100.4,, Срещу караач“НиваІV0.1951.95
5.с. Каменар35715.56.49,,Баалък сърт“Лозе1.37413.74
6.с. Каменар35715.56.51,,Баалък сърт“Лозе1.16911.69
7.с. Каменар35715.56.52,,Баалък сърт“Лозе0.9929.92
8.с. Каменар35715.56.53,,Баалък сърт“Лозе1.33013.30
9.с. Каменар35715.56.54,,Баалък сърт“Лозе0.5085.08
10.с. Каменар35715.56.97,,Баалък сърт“Лозе0.9699.69
11.с. Каменар35715.56.57,,Баалък сърт“Лозе1.44914.49
12.с. Каменар35715.56.58,,Баалък сърт“Лозе0.9849.84
13.с. Каменар35715.56.59,,Баалък сърт“Лозе0.9149.14
14.с. Каменар35715.56.63,,Баалък сърт“Лозе1.21112.11
15.с. Каменар35715.56.68,,Баалък сърт“Лозе1.41214.12
16.с. Каменар35715.56.69,,Баалък сърт“Лозе1.50515.05
17.с. Каменар35715.56.70,,Баалък сърт“Лозе1.01010.10
18.с. Каменар35715.56.71,,Баалък сърт“Лозе1.00510.05
19.с. Каменар35715.56.72,,Баалък сърт“Лозе1.15911.59
20.с. Каменар35715.56.73,,Баалък сърт“Лозе0.7287.28
21.с. Каменар35715.56.1,,Баалък сърт“Лозе2.54325.43
22.с. Каменар35715.56.2,,Баалък сърт“Лозе1.97819.78
23.с. Каменар35715.56.3,,Баалък сърт“Лозе2.10321.03

2.Търгът да се проведе на  07 Май 2024 година от 13:30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация. Всеки имот се търгува поотделно. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени поне две заявления за участие. При неявяване  на кандидати да се проведе повторен търг при същите условия на 14 Май 2024 година.

3.Депозитната вноска  за участие в търга, платена  до 03 Май 2024 година/  13 Май  2024 г. /- 16:00 часа в касата на Общинска администрация – стая № 211 – на 2 -ри етаж, или по банков път по следната банкова сметка: IBAN: BG30 IORT 81163301000000, BIC: IORTBGSF на ТБ Инвестбанк АД клон Разград. Стъпка за наддаване – 10 % от годишната арендна цена.

4. Необходими документи за участие:

4.1.Заявление за участие, което се подава до  03 Май 2024 година/ 13 Май 2024 г./-  16:00 часа  в Общинска администрация  – стая № 103, отдел ,, Фронт офис ”.

Към заявлението се прилагат:

4.2.Квитанция за внесен  депозит  или банково извлечение;

4.3.Декларация за липса  на задължения към бюджета на Община Лозница;

4.4.Декларация  за условията на търга и състоянието на обекта/ тите;

4.5.Пълномощно – оригинал, когато  в търга участва пълномощник;

Липсата на един от изискуемите документи, както и наличие на задължения към бюджета на Община Лозница, дава право на тръжната комисия да не допусне кандидата до участие в търга.

5. Въз основа  на  резултатът от търга кметът на Общината в 3 / три / дневен срок издава заповед с която се определя кандидата спечелил търга.

6. Подписването на договора със спечелилия търга участник – в 7 / седем / дневен срок от влизане в сила  на заповедта по т. 5.

7. Търгът да се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на Община Лозница.

8. На основание чл. 52, ал. 5, т.2 от ЗМСМА 30 /тридесет/ на сто от постъпленията от аренда на земеделски земи общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място в което се намира имотът.

9. Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административно процесуален кодекс.

10. Настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, на интернет страницата на общината и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация.

СЕВГИН ШУКРИ

Кмет на община Лозницa