Заповед избор на изпълнител за предоставяне краткосрочен кредит

ЗАПОВЕД № 196/05.04.2024 г.

      В Община Лозница е проведена процедура с предмет: „Избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник, която да предостави краткосрочен кредит на община Лозница“ , в която участие са взели , както следва – „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД /оферта с вх. № 17-00-4 от 01.04.2024г./ ; „ИНВЕСТБАНК“ АД /оферта с вх. № 17-00-5 от 01.04.2024г./; „ ТЪРГОВСКА БАНКА“ /оферта с вх. № 17-00-6 от 01.04.2024г./.

     На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 19 от Закона за общинския дълг и на основание Решение № 208 от 31.05.2017 г. с което са приети Правила за провеждане на процедура за избор на кредитна институция и Решение № 33 от 16.02.2024г. на Общински съвет – Лозница.

     След като се запознах подробно с офертите на участниците и протокола на оценителната комисия, установих, че всички действия на комисията са законосъобразни и извършени в срок. Потвърждавам и приемам работата на оценителната комисия описана подробно в протокола от 02.04.2024 г.

ОПРЕДЕЛЯМ :

    За ИЗПЪЛНИТЕЛ по процедура с предмет: „Избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник, която да предостави краткосрочен кредит на община Лозница“  – „ИНВЕСТБАНК“ АД  с оферта с вх. № 17-00-5 от 01.04.2024г.

      Настоящата заповед да бъде изпратена на избрания за изпълнител участник и да се публикува на интернет страницата на община Лозница.

СЕВГИН ШУКРИ                                                                                                                           Кмет на Община Лозница