Заповед учредяване право на прокарване

ЗАПОВЕД № 193/04.04.2024 г.

    Предвид постъпило Заявление с Вх.№ 70-00-14/17.01.2024 г. от „ АГРОБОРА“ ЕООД, ЕИК ***** със седалище и адрес на управление *****, представлявано от****,за издаване на заповед за учредяване право на прокарване на отклонения на техническата инфраструктура през имоти – общинска собственост, на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията, чл. 119, ал. 2 от Наредба № 2 на ОбС – Лозница, чл. 19, ал.3, т.11 от Наредба № 7 на ОбС – Лозница и Протокол № 2 от 04.04.2024 г.,  в изпълнение на Решение № 44 по Протокол № 6 от 13.03.2024 г. на ОбС – Лозница

Н А Р Е Ж Д А М :

  1. УЧРЕДЯВАМ в полза наполза на „ АГРОБОРА“ ЕООД, ЕИК ***** със седалище и адрес на управление **********, представлявано от ******, право на прокарване на трасе за Кабел 20 kV и БКТП 10/0,4 kV, 250 kVA на „Фотоволтаична електрическа централа“ с предоставена мощност 200 kW , която ще се изгради в УПИ III – 380 /три римско тире триста и осемдесет/, в кв. 31                         / тридесет и едно/ по ПУП – ПР и ПЗ на с. Веселина, общ. Лозница, обл. Разград, одобрен със заповед № 981 от 22.11.2016 г. на Община Лозница, с площ 2.492                  / две точка четиристотин деветдесет и две/ дка, отреден за жилищно застрояване, трайно предназначение на имота: Урбанизирана територия, начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, граници и съседи на имота: 1. УПИ VI от кв. 31; 2. УПИ V от кв. 31; 3. Улица; 4. УПИ II от кв. 31,  през общински поземлени имоти, срещу заплащане на сумата от 852.60 лв. / осемстотин петдесет и два лева и шестдесет стотинки/, а именно през имоти:
  •  Имот  № 651 / шестстотин петдесет и едно /, трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг поземлен имот за движение и транспорт, находящ се в област Разград, община Лозница, с. Веселина, при граници  на имота 1.  558 Улица; 2. 266 Двор 3. 647 Улица 4. 652 Улица.
  • Улица „ Камчия“ , улица „Люлин“ като трасето е прокарано от о.т. 29 – о.т. 31 – о.т. 33 – о.т. 34 – о.т. 36  по регулационния план на с. Веселина общ. Лозница.
  • През трасето не се предвижда изграждането на шахти и съоръжения, които да изискват промяна предназначението на земята. Определен е размера на сервитутната зона  в урбанизирана територия  – 1,5 м от едната страна и 0,6 м от другата страна – към регулацията при трасе пред урбанизирани територии, мерено по оста им, на основание чл. 7, ал. 1от Наредба 16 за сервитутите на енергийните обекти, считано спрямо външните му размери. 

    Общата площ на сервитута възлиза на 852.60 кв. м.   

  • Въз основа на Наредба № 7 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Лозница, комисия по чл. 210 , ал. 1 от ЗУТ, назначена със Заповед  На кмета на община Лозница е определила цена от 852.60 лв.

     Определената цена е платена по сметка на община Лозница BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 448001 в „ ИНВЕСТБАНК: АД клон Разград.

4. Възстановяването на инфраструктурата след усвояване на учреденото вещно право върху посочените по – горе имоти е за сметка на „ АГРОБОРА“ ЕООД

На основание чл. 193, ал. 10 от ЗУТ, заповедта подлежи на вписване в Службата по вписвания – гр. Разград в имотния регистър по партидата на поземлените имоти, които се обслужват от учреденото право по партидите на общинските поземлени имоти, върху които е учредено право на прокарване.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 – дневен срок.

 Настоящата заповед да се издаде в пет еднообразни екземпляра.

СЕВГИН ШУКРИ

Кмет на община Лозница