СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ДО ЛИЦАТА:

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ДО ЛИЦАТА:

Шукрие ******** Али с ЕГН 43******* и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, село Бели Лом, ул. ”Марица” № 14,

Милена ******** Илиева с ЕГН 55******* и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница село Бели Лом, ул. ”Марица” № 14,

Севдина ******** Улусой с ЕГН 72******* и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, село Бели Лом, ул. ”Марица” № 14,

Ана ******** Гюндюз с ЕГН 84******* и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, село Бели Лом, ул. ”Марица” № 14,

На основание чл. 26, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомяваме гореспоменатите лица за това, че в Община Лозница е постъпила молба с вх. № 94-Д-16/26.03.2024 г. от Джемиле Федаил Каялъ за заличаване на адресната им регистрация по постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, село Бели Лом, ул. ”Марица” № 14.

На основание чл. 34, ал. 1 от АПК гореспоменатите лица имат право да прегледат документите по преписката в сградата на Общинска администрация Лозница на адрес град Лозница, п. к. 7290, ул. ”Васил Левски” № 6 в отдел „ГРАО“ във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си правят бележки и извадки или – според техническите възможности – копия за тяхна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл.34, ал. 3 от АПК в срок до 7 /седем/ дни, считано от получаването на настоящото съобщение, гореспоменатите лица могат да изразят становище по събраните доказателства, както и по предявените искания, може да правят писмени искания и възражения.

Това съобщение е обявено на 28 март 2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал. 10 от АПК.