Заповед за продажба на имоти от спечелен търг

ЗАПОВЕД № 63/01.02.2024 г.

        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение № 17 от Протокол № 3 от 22.12.2023 г на ОбС гр. Лозница, Заповед № 25 /15.01.2024 г. на Кмета на общината и Протокол от 30.01.2024 г. за проведен повторен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

       З А П О В Я Д В А М :

  1. Да се извърши продажба на спечелилия търга участник „ НЕДВИЖИМА“ ЕООД ,           ЕИК : ***** със седалище и адрес на управление гр. ***, общ. ***, обл. ***, ул. „ *****, представлявано от Милен **** Иванов, ЕГН: *****, притежаващ л.к. *****, издадена от МВР – **** на ******г. с постоянен адрес гр. ****, общ. ****, обл. *****, ул. ******* на следните имоти частна общинска собственост : 
    1. Поземлен имот с идентификатор 10759.36.1 / десет хиляди седемстотин петдесет и девет точка тридесет и шест точка едно/ с площ 105 848 / сто и пет хиляди осемстотин четиридесет и осем / кв. м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – овощна градина, категория на земята: 6 / шеста/, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на с. Веселина, местност „ Лозята“ , при граници и съседи 10759.36.168, 10759.38.188, 10759.38.314, 10759.37.5, 10759.37.3, 10759.37.4, 10759.36.167, 10759.36.301 за сумата от 136 544.00лв.
    1. Поземлен имот с идентификатор 10759.49.1 / десет хиляди седемстотин петдесет и девет точка четиридесет и девет точка едно/ с площ 28 613 / двадесет и осем хиляди шестстотин и тринадесет/ кв. м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – овощна градина, категория на земята: 6 / шеста/, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на с. Веселина, местност „ Ески балък“, при граници и съседи 10759.49.205, 10759.85.212, 10759.48.206, 10759.41.199 за сумата от               36 911.00 лв.
    1. Поземлен имот с идентификатор 10759.50.1 / десет хиляди седемстотин петдесет и девет точка петдесет точка едно/ с площ 30 903 / тридесет хиляди деветстотин и три/ кв. м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – овощна градина, категория на земята: 6 / шеста/, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на с. Веселина, местност „ Ески балък“, при граници и съседи 10759.50.204, 10759.85.212, 10759.49.205, 10759.41.199 за сумата от 39 865.00 лв.
  1. Поземлен имот с идентификатор 10 759.51.1 / десет хиляди седемстотин петдесет и девет точка петдесет и едно точка едно/ с площ 28 251 / двадесет и осем хиляди двеста петдесет и един/ кв. м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – овощна градина, категория на земята: 6 / шеста/, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на с. Веселина, местност „Ески балък“, при граници и съседи 10759.51.200, 10759.55.1, 10759.50.204, 10759.41.199 за сумата от 36 444.00 лв.

        2. Плащането на цената на имотите по т. 1, която възлиза на стойност от                  249 764.00 лв.  / двеста четиридесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири лева/ без ДДС да се извърши   по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 445600 в «Инвестбанк» АД клон Разград.

        3. На основание чл. 47, ал. 2 от Закона за местни данъци и такси се начислява 2.6 % местен данък в размер на  6 493,90 лв. / шест хиляди четиристотин деветдесет и три лева и деветдесет стотинки/ да се преведе по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 442500 в «Инвестбанк»  АД клон Разград  или в каса на общината.

        4. Плащането на цената, данъците и таксите да се извърши в 7 – дневен срок от влизането на заповедта в сила.

        5. Договорът да се сключи в 7дневен /седемдневен/ срок от представяне на  документи за плащането.

     При отказ от плащането на горепосочените суми за покупко – продажба на недвижими имоти, внесеният депозит за участие, съгласно чл.  68, ал. 2 от Наредба 2 на ОбС – Лозница не се връща.

     Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица и се обяви на информационното табло и в интернет – страница  на общината.