Стратегически цели за 2024 г.

ЗАПОВЕД № 59/30.01.2024 г.

На основание чл.44, ал.2 от  ЗМСМА, във връзка с чл. 33а от Закона за администрацията и Плана за интегрирано развитие на Община Лозница 2021-2027г.

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Стратегическите цели имат ясен фокус към осъществяване на визията и отразяване конкретната специфика на община Лозница. Те са съобразени с предназначението на ПИРО да бъде инструмент за управление и да отразява действителните нужди на местната общност в рамките на плановите документи от регионално, национално и европейско ниво. Избегнато е тяхното прекалено обхватно формулиране и опасност от неефективно разпределение на ресурсите по време на предстоящото им реализиране. Планираната система от индикатори за наблюдение на плана осигурява механизъм за измерване на степента на тяхното осъществяване.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ БАЗИРАН НА МЕСТНИТЕ ПОТЕНЦИАЛИ И ТРАДИЦИОННИ СТОПАНСКИ ОТРАСЛИ С ПРИЛАГАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ

Стратегическата цел отразява стремежа на Община Лозница да поддържа традиционния поминък на населението, свързан със земеделието, но и да се възползва от стратегическите си дадености. Това ще позволи общината да преодолее икономическото изоставане и да увеличи приноса си към социално-икономическото развитие на областта.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Фокусът на втората стратегическа цел на ПИРО Лозница е поставен върху комплексното развитие на социалната среда. Залагането на така формулираната стратегическа цел в областта на развитието на човешкия капитал се обосновава с необходимостта от решаване на констатираните, продължително проявяващи се проблеми в социалното развитие. Тези проблеми са свързани с негативното демографско развитие на община Лозница и свързания с това процес на обезлюдяване на територията; влошените характеристики на населението – възрастова и образователна структура; неблагоприятните характеристики на пазара на труда в района по отношение качеството на работната сила, неголемите възможности за използване на трудовия потенциал, високото равнище на безработица и др., и възможностите за задоволяване на социалните потребности на населението.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: УСТОЙЧИВО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ И СВЪРЗАНОСТ

Достъпът до териториите е не само основна политика на Европейския съюз, но и допринася за комплексното социално-икономическо развитие. Транспортната и дигиталната инфраструктура са факторите, които спомагат за отключване на специфичните потенциали на регионите и увеличаване на конкурентните им предимства. От друга страна те водят до повишаване на териториалното сближаване и постигане на по-балансиран растеж и възможност за осигуряване на равен достъп на всички жители, независимо от тяхното местожителство, до икономически и социални функции и услуги.

Административни цели:

1.Насърчаване на спазването на Етичния кодекс на Община Лозница.

2.Осигуряване на улеснен и модернизиран начин за контакт с ръководството на общината.

3.Засилване на прозрачността на управление на Община Лозница.

4.Прилагане на подходяща административна структура,с цел ефективно изпълнение на задълженията.

5.Недопускане на конфликт на интереси в Община Лозница.

6.Подобряване на мониторинга върху прилагането на Закона за обществените поръчки.

7.Гарантиране на обвързаност между Общинския план за развитие,целите и дейностите на общината.

8.Създаване на политики и програми за задържане на служители с висока квалификация и опит.

9.Поддържане на добра репутация на общината.

10.Подобряване на контролните дейности за намаляване на рисковете и постигане на стратегическите цели на общината.

11.Осигуряване на подходяща стратегия за управление на риска,гарантираща постигането на целите на общината.

12. Успешна реализация на проекти, финансирани със средства от ЕС.

13. Засилване на мониторинга на бюджетния процес.

14. Качествено административно обслужване.

15. Засилване на контролните дейности, свързани с информационните технологии.

16. Гарантиране на прозрачност и достъп до обществена информация свързана с дейността на общината.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Общината – Гюлтен Еминова.

     Препис от настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

Община  Лозница

Кмет :/п/

 / Севгин Шукри /