Заповед за възмездно отдаване под наем на помещение

ЗАПОВЕД № 64/01.02 2024 г.                                                                                                                         

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 от Закон за общинската собственост, чл. 17 ал. 1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение № 14 от Протокол № 3 от 22.12.2023 г на ОбС гр. Лозница, Заповед № 24 /15.01.2024 г. на Кмета на общината и Протокол от 30.01.2024 г. за проведен повторен търг с явно наддаване за наем на недвижим имот – частна общинска собственост         

ЗАПОВЯДВАМ:

           1. Да се отдаде възмездно под наем на ЕТ „Юлия Стоянова – 99“ с ЕИК **** със седалище и адрес на управление: ************* представлявано от Юлия ***** Стоянова с ЕГН ***** , притежаващ л.к. № ****** , издадена от МВР ***** с постоянен адрес: ********, следният имот общинска собственост:

          –   Помещение № 5 с площ: 10.54 кв. м., намиращо се на 2-ри етаж в комбинирана административна сграда находяща се на адрес: гр. Лозница, ул. Дружба №17, общ. Лозница, обл. Разград.

           2. Месечният наем е на стойност от 10.54 лв. / десет лева петдесет и четири стотинки/ като върху сумата ще се начисли ДДС, цялата сума да се внася в касата на община Лозница.

           3. Срока за отдаване под наем 5  /пет/  години считано от 20.02.2024 г.

           4. В седемдневен срок от влизане в сила на Заповедта да се сключи договор за наем.

            Настоящата заповед да се връчи на съответните заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

СЕВГИН ШУКРИ

Кмет на община Лозница