Учредяване право на прокарване на трасе за Кабел  СрН от СРС към имот с ПИ 24092.501.114

ЗАПОВЕД № 41/19.01.2024 г.

    Предвид постъпило Заявление с Вх.№70-00-294/07.12.2023г. от „ ИНОВА ЕНЕРДЖИ“ ООД, ЕИК 206692536 със седалище и адрес на управление Област Разград, общ. Разград, гр. Разград, п.код 7200, ул. „Каймакчалан“ 2А, ет. 1, ап. 4, представлявано от Али Назми Али, чрез пълномощник Павлина Николова Русева, ЕГН: ***** с л.к. ******, издадена на ***88 г. от МВР – Разград с постоянен адрес ************, съгласно Пълномощно рег. № ***** заверено на ****** от Роска Иванова, нотариус в район РС Разград с рег. № 378 на Нотариалната камара,за издаване на заповед за учредяване право на прокарване на отклонения на техническата инфраструктура през имоти – общинска собственост, на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията, чл. 119, ал. 2 от Наредба № 2 на ОбС – Лозница, чл. 19, ал.3, т.11 от Наредба № 7 на ОбС – Лозница и Протокол № 1 от 16.01.2024 г.,  в изпълнение на Решение № 20 по Протокол № 3 от 22.12.2023 г. на ОбС – Лозница

Н А Р Е Ж Д А М :

  1. УЧРЕДЯВАМ в полза наполза на„ ИНОВА ЕНЕРДЖИ“ ООД, ЕИК 206692536 със седалище и адрес на управление Област Разград, общ. Разград, гр. Разград, п.код 7200, ул. „Каймакчалан“ 2А, ет. 1, ап. 4, представлявано от Али Назми Али, чрез пълномощник Павлина Николова Русева, ЕГН: ****** с л.к. *****, издадена на ****** г. от МВР – **** с постоянен адрес ********, съгласно Пълномощно рег. № *** заверено на **** от Роска Иванова, нотариус в район РС Разград с рег. № 378 на Нотариалната камара, право на прокарване на прокарване на трасе за Кабел  СрН от СРС към имот с ПИ 24092.501.114 /двадесет и четири хиляди деветдесет и две точка петстотин и едно точка сто и четиринадесет/ с площ 1674   / хиляди шестдесет и седемдесет и четири/ кв. м., трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10м/, находящ се в област Разград, община Лозница, с. Бели Лом, ул. „Васил Левски“ №10, при граници и съседи 24092.501.116, 24092.501.117, 24092.501.113, 24092.5501.112, 24092.501.468, 24092.501.115 през общински поземлени имоти, както следва:
  1. В поземлен имот с идентификатор 24092.501.463 / двадесет и четири хиляди деветдесет и две точка петстотин и едно точка четиристотин шестдесет и три/ с площ 10 022 / десет хиляди двадесет и два/ кв. м., трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – за кръстовище, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на с. Бели Лом, ул. „ Димчо Дебелянов“, при граници и съседи 24092.501.104, 24092.501.468, 24092.103.11, 24092.501.112, 24092.501.113, 24092.114.12, 24092.501.93, 24092.501.91, 24092.501.90, 24092.501.92, 24092.501.462, 24092.114.13, 24092.501.86, 24092.114.4, 24092.501.461, 24092.501.80, 24092.501.79, 24092.501.78, 2409.501.81, 24092.501.458, 24092.501.69, 24092.501.70, 24092.501.71, 24092.501.466, 24092.501.99, 24092.501.103, 24092.501.467 – сервитут 110 кв. м.
    1. В поземлен имот с идентификатор 24092.501.468 / двадесет и четири хиляди деветдесет и две точка петстотин и едно точка четиристотин шестдесет и осем/ с площ 2 486 / две хиляди четиристотин осемдесет и шест/ кв. м., трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – за местен път, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на с. Бели Лом, ул. „ Васил Левски“, при граници и съседи 24092.501.111, 24092.501.475, 24092.501.122, 24092.501.120, 24092.501.116, 24092.501.115, 24092.501.114, 24092.501.112, 24092.501.463, 24092.501.103, 24092.501.104, 24092.501.105, 24092.501.459, 24092.501.107, 24092.501.108, 24092.501.109  – сервитут 90 кв. м.

2. През трасето не се предвижда изграждането на шахти и съоръжения, които да изискват промяна предназначението на земята. При проектирането на електро трасето е предвидена сервитутна линия от 2.10 м на трасето –  0.6 м. от страна на Уличната регулация и 1.5 м. от външната му страна, съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба № 16 от 19 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.

    Общата площ на сервитута възлиза на 200 кв. м.

  • Въз основа на Наредба № 7 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Лозница, комисия по чл. 210 , ал. 1 от ЗУТ, назначена със Заповед  На кмета на община Лозница е определила цена от 200.00 лв.

     Определената цена е платена по сметка на община Лозница BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 448001 в „ ИНВЕСТБАНК: АД клон Разград.

4. Възстановяването на инфраструктурата след усвояване на учреденото вещно право върху посочените по – горе имоти е за сметка на „ИНОВА ЕНЕРДЖИ“ ООД.

На основание чл. 193, ал. 10 от ЗУТ, заповедта подлежи на вписване в Службата по вписвания – гр. Разград в имотния регистър по партидата на поземлените имоти, които се обслужват от учреденото право по партидите на общинските поземлени имоти, върху които е учредено право на прокарване, както и в акта за общинска собственост.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 – дневен срок.

 Настоящата заповед да се издаде в 5 екземпляра.

СЕВГИН ШУКРИ

Кмет на община Лозница