Заповед публичен търг с явно наддаване

ЗАПОВЕД № 25/15.01.2024 г.

               На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 17 по Протокол № 3/22.12.2023 г. на Общински съвет –  гр. Лозница

                                                     З А П О В Я Д В А М :

  1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба  на:

            1.1.      Поземлен имот с идентификатор 10 759.46.1 / десет хиляди седемстотин петдесет и девет точка четиридесет и шест точка едно/ с площ 42 700 / четиридесет и две хиляди и седемстотин/ кв. м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – овощна градина, категория на земята: 6 / шеста/, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на с. Веселина, местност „ Ески балък“ , при граници и съседи 10759.41.199, 10759.85.212, 10759.46.174, 10759.45.2, 10759.42.318, 10759.42.3 при начална тръжна цена от 55 083.00 лв.     

             1.2.     Поземлен имот с идентификатор 10759.36.1 / десет хиляди седемстотин петдесет и девет точка тридесет и шест точка едно/ с площ 105 848 / сто и пет хиляди осемстотин четиридесет и осем / кв. м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – овощна градина, категория на земята: 6 / шеста/, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на с. Веселина, местност „ Лозята“ , при граници и съседи 10759.36.168, 10759.38.188, 10759.38.314, 10759.37.5, 10759.37.3, 10759.37.4, 10759.36.167, 10759.36.301 при начална тръжна цена от 136 544.00лв.,

             1.3.     Поземлен имот с идентификатор 10759.47.1 / десет хиляди седемстотин петдесет и девет точка четиридесет и седем точка едно/ с площ 27 327 / двадесет и седем хиляди триста двадесет и седем/ кв. м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – овощна градина, категория на земята: 6 / шеста/, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на с. Веселина, местност „ Ески балък““ , при граници и съседи 10759.41.199, 10759.47.208, 10759.85.212, 10759.46.174 при начална тръжна цена от 35 252.00 лв.     

             1.4.     Поземлен имот с идентификатор 10759.48.1 / десет хиляди седемстотин петдесет и девет точка четиридесет и осем точка едно/ с площ 38 739 / тридесет и осем хиляди седемстотин тридесет и девет/ кв. м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – овощна градина, категория на земята: 6 / шеста/, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на с. Веселина, местност „ Ески балък“ , при граници и съседи 10759.48.206, 10759.85.212, 10759.47.208, 10759.41.199 при начална тръжна цена от 49 973.00 лв.,

             1.5.     Поземлен имот с идентификатор 10759.49.1 / десет хиляди седемстотин петдесет и девет точка четиридесет и девет точка едно/ с площ 28 613 / двадесет и осем хиляди шестстотин и тринадесет/ кв. м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – овощна градина, категория на земята: 6 / шеста/, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на с. Веселина, местност „ Ески балък“, при граници и съседи 10759.49.205, 10759.85.212, 10759.48.206, 10759.41.199 при начална тръжна цена от  36 911.00 лв.

              1.6.    Поземлен имот с идентификатор 10759.50.1 / десет хиляди седемстотин петдесет и девет точка петдесет точка едно/ с площ 30 903 / тридесет хиляди деветстотин и три/ кв. м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – овощна градина, категория на земята: 6 / шеста/, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на с. Веселина, местност „ Ески балък“, при граници и съседи 10759.50.204, 10759.85.212, 10759.49.205, 10759.41.199 при начална тръжна цена от 39 865.00 лв.

             1.7.     Поземлен имот с идентификатор 10 759.51.1 / десет хиляди седемстотин петдесет и девет точка петдесет и едно точка едно/ с площ 28 251 / двадесет и осем хиляди двеста петдесет и един/ кв. м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – овощна градина, категория на земята: 6 / шеста/, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на с. Веселина, местност „Ески балък“, при граници и съседи 10759.51.200, 10759.55.1, 10759.50.204, 10759.41.199 при начална тръжна цена от 36 444.00 лв.

             1.8.     Поземлен имот с идентификатор 47041.22.278 / четиридесет и седем хиляди четиридесет и едно точка двадесет и две точка двеста седемдесет и осем/ с площ 25 655 / двадесет и пет хиляди шестстотин петдесет и пет/ кв. м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 5 / пета/, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на с. Манастирци, местност „Мера екинлик“, при граници и съседи 47041.22.102, 47041.22.279, 47041.13.103 при начална тръжна цена от 62 342.00 лв..

2. Явният търг да се проведе на 23.01.2024 год. от 14.30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация гр. Лозница.

           При неявяване на кандидат за обект по т. 1 да се проведе повторен търг при същите условия на 30.01.2024 г. от 14.30 ч.

       3. Депозитната вноска за участие в търга е 30 % от началната стойност на имота, платена до 22.01.2024 г. /29.01.2024 г./ – 16:30 часа, по следната банкова сметка: IBAN: BG30 IORT 81163301000000, BIC: IORTBGSF на ТБ Инвестбанк АД клон Разград или в касата на общинска администрация гр. Лозница, стая 211, 2-ри етаж.

       4.Необходими документи за участие в търга:

   4.1 Заявление  за участие в търга, което се подава до 22.01.2024 г./29.01.2024 г./ – 16:30 часа в общинска администрация, стая 103, отдел „фронт офис“

Към заявлението се прилагат следните документи:

    4.2 Квитанция за внесен депозит или банково извлечение;

    4.3 Декларация за липса на задължения към бюджета на общината;

    4.4 Декларация за оглед на имота;

    4.5 Пълномощно – оригинал , когато в търга участва пълномощник;

Липсата на един от изискуемите документи, както и наличие на задължения към община Лозница, дава право на тръжната комисия да не допусне кандидата до участие в търга.

    5. Търгът да се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.

    6. Задължава кмета на общината в 3 – дневен срок от провеждане на търга да издаде заповед за определяне на спечелилия търга участник.

    7. Купувачът е длъжен да внесе цената, дължимите данъци и такси в 7-дневен срок от връчване на влязла в сила заповед.

    8. В 7 – дневен срок от заплащането на цената да се сключи договор със спечелилия търга участник въз основа на влязла в сила заповед за определяне на купувач и документ за платена цена, и в 30 – дневен срок от подписването същият да се предостави на общински съвет – Лозница.

    9. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА 30 /тридесет/ на сто от постъпленията от продажбата на горепосочения имот да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответните населени места, в който се намира имотът.

     Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

     Настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, на интернет страницата на общината и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация.

 СЕВГИН ШУКРИ

 Кмет на община Лозница