Заповед процедура за отдаване под наем

ЗАПОВЕД № 24/15.01.2024 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 и ал. 2 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал. 1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 14 по Протокол № 3/22.12.2023 г. на Общински съвет –  гр. Лозница

З А П О В Я Д В А М :

    1. Да се открие процедура за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на имот –  общинска собственост, представляващ:

    – Помещение № 5 с площ: 10.54 кв. м., намиращо се на 2-ри етаж в комбинирана административна сграда находяща се на адрес: гр. Лозница, ул. Дружба №17, общ. Лозница, обл. Разград, при начална тръжна цена за месечен наем – 10.54 лв.

    2. Явният търг да се проведе на 23.01.2024 год. от 14:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация гр. Лозница.

     При неявяване на кандидат или при явяване на само един кандидат за обект по т. 1 да се проведе повторен търг при същите условия на 30.01.2024г. от 14:00 ч.

     3. Депозитната вноска за участие в търга е 30 % от началната тръжна цена за месечен наем, платена до 22.01.2024 г. /29.01.2024 г./ – 16:30 часа, по следната банкова сметка: IBAN: BG30 IORT 81163301000000, BIC: IORTBGSF на ТБ Инвестбанк АД клон Разград или в касата на общинска администрация гр. Лозница, стая 211, 2-ри етаж.

     4.Необходими документи за участие в търга:

     4.1 Заявление  за участие в търга, което се подава до 22.01.2024 г./29.01.2024 г./ – 16:30 часа в общинска администрация, стая 103, отдел „фронт офис“

     Към заявлението се прилагат следните документи:

     4.2 Квитанция за внесен депозит или банково извлечение;

     4.3 Декларация за липса на задължения към бюджета на общината;

     4.4 Декларация за оглед на имота;

     4.5  Пълномощно – оригинал , когато в търга участва пълномощник;

     5. Търгът да се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.

     6. Кметът на общината в 3 – дневен срок от провеждане на търга да издаде заповед за определяне на спечелилия търга участник.

     7.Кметът на общината в 7-дневен срок от влизане в сила на заповедта да подпише договор за наем със спечелилия търга.

8. На основание чл. 52, ал. 5, т.2 от ЗМСМА 30 /Тридесет/ на сто от постъпленията от наем на имот – общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място в което се намира имотът.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

Настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, на интернет страницата на    общината и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация.

СЕВГИН ШУКРИ   

Кмет на община Лозница