Социална услуга „Асистентска подкрепа“

Във връзка с организирането и предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, Община Лозница в качеството си на доставчик на социалната услуга

ОБЯВЯВА:

І. Процедура за подбор на служители за длъжността „Социален работник“ в социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Лозница при следните условия:

1.1. Място на работа в административната сграда на Община Лозница, ул. „Васил Левски“ № 6;

1.2. Свободни позиции 1 /една/ щатна бройка. Трудовото правоотношение възниква на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда, с продължителност на работното време – 8 часа;

1.3. Характер на работата и основни дейности за длъжността:

– Асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност и на деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон. Социалната услуга се предоставя от лица назначени на длъжност „Социален асистент“.

– Координира предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа“;

– Предоставя информация и консултира всички заинтересовани лица относно социалните услуги на територията на Община Лозница и в частност социалната услуга „Асистентска подкрепа“;

– Поддържа работни взаимоотношения с Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Разград, РЗИ, НПО, клубове на пенсионера и инвалида, доставчици на социални услуги и други;

– Извършва индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите;

– Изготвя индивидуален план за подкрепа на одобрените кандидати;

– Води и съхранява документацията, съпътстваща услугата.

1.4. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

– Образование – висше;

– Образователно – квалификационна степен „Бакалавър“

– Област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки – професионално направление „Социални дейности“,  „Икономика“ и „Технически науки“.

– Професионален опит – не се изисква, опитът се счита за предимство;

– Да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;

– Професионален опит не се изисква, опитът се счита за предимство;

– Да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;

– Допълнителни квалификации са предимство.

ІІ. Необходими документи за кандидатстване:

– Заявление по образец /Приложение 1/; Формат Word / Формат PDF

– Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото да заема определена позиция по образец /Приложение 2/; Формат Word / Формат PDF

– Автобиография /Приложение 3/; Формат Word / Формат PDF

– Документ за завършено образование – копие;

– Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата;

– Копие на документи доказващи допълнителна квалификация;

III. Оценката на кандидатите ще се извърши на два етапа:

Първи етап – административно съответствие (допускане по подадени документи);

Втори етап – събеседване.

IV. Място и срок на подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа в сградата на община Лозница, Област Разград, гр. Лозница, ул. „Васил Левски” № 6, ет. 2, ст. № 201, в периода 10.01.2024 г. до 15.01.2024 г.  включително.

Списъците с допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на информационното табло и на сайта на Община Лозница.

За информация: 08475/ 25 51 Лица за контакти: Юмер Мехов