СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ДО ЛИЦЕТО:

Вайда ******** Мехмедова с ЕГН 90******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, село Ловско, ул. ”Никола Петков” № 2.

На основание чл. 26, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомяваме гореспоменатото лице за това, че в Община Лозница е постъпила молба с вх. № 94-Д-1/09.01.2024 г. от Диян М. Юлиянов за заличаване на адресната й регистрация на адрес: обл. Разград, общ. Лозница, село Ловско, ул. ”Никола Петков” № 2.

На основание чл. 34, ал. 1 от АПК гореспоменатото лице има право да прегледа документите по преписката в сградата на Общинска администрация Лозница на адрес град Лозница, п.к. 7290, ул. ”Васил Левски” № 6 в отдел „ГРАО“ във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си прави бележки и извадки или – според техническите възможности – копия за нейна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл.34, ал. 3 от АПК в срок до 7 /седем/ дни, считано от получаването на настоящото съобщение, гореспоменатото лице може да изрази становище по събраните доказателства, както и по предявените искания, може да прави писмени искания и възражения.

Това съобщение е обявено на 12 януари 2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал. 10 от АПК.