Обява свободна позиция „Вътрешен одитор“

 Община Лозница гр. Лозница, ул.”Васил Левски” № 6, област Разград търси да назначи служител на позиция „Вътрешен одитор”

   Кратко описание на длъжността:

Участва   пряко в проучване, планиране, изпълнение и докладване по възложения  вътрешен одит.  Да извършва  проучване на одиторския  обект и изготвя и представя годишен доклад за дейността  по вътрешния одит на ръководителя на организацията, участва в изготвянето на  одиторския план за извършване на одит. При осъществяване на вътрешен одит проверява  законосъобразното събиране, съхраняване, стопанисване, разходване и отчитане имуществото на одитираните  обекти. Проверява  организацията, законосъобразността и достоверността на водената счетоводна  отчетност. Да отразява  обективно и точно резултатите  от контролната дейност и установените нарушения и вреди въз основа на проверените служебно или лично от него факти  и обстоятелства, да оформя в ясни и точни констатации, подкрепени с достатъчни  и разумни доказателства, установените  нарушения и виновно причинените вреди.  Да дава препоръки на ръководителите на  одитираните  обекти.  Да отговаря за попълването на досиетата на одитираните  от него обекти.  Изпълнява всички нареждания и допълнително възникнали задачи от Кмета на общината в рамките на  основната дейност и целите на длъжността, както  и представя годишен доклад  за дейността по вътрешния одит.

Основната цел на длъжността е извършване на вътрешен одит с цел предотвратяване, разкриване и възстановяване на вреди, и допринасяне за доброто финансово управление, както и даване на препоръки за подобряване на дейността на лицата.

          Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността  „Вътрешен одитор” в Общинска администрация са:

  • Образователно-квалификационна степен – висше „магистър“ или висше “бакалавър”;
  • Да притежава сертификат „ вътрешен одитор в публичен сектор”, издаден от Министъра на финансите
  • Вид на правоотношението – трудово

Други специфични за длъжността и за административното звено изисквания, носещи предимства на кандидатите:

  • Предпочитана специалност по която е придобито образованието /една от изброените/
  • Икономика
  • Счетоводство и контрол
  • Финанси
  • Компютърна грамотност

При  интерес, моля  изпратете вашата автобиография и мотивационно писмо на  obshtina@loznitsa.bg