Обява за конкурс за длъжност „Рехабилитатор“ по проект BG05SFPR002-2.003-0037 „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“, ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 Г

Община Лозница в качеството ѝ на бенефициент по проект BG05SFPR002-2.003 -0037- „Бъдеще за децата в община Лозница “, по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „РЕХАБИЛИТАТОР“ – 1 лице на трудов договор при непълно работно време. Срок за работа – 24 месеца.

1. Минимални изкисвания за заемане на длъжността „Рехабилитатор“:

 • Образование – Висше;
 • Минимална образователна степен – завършена образователна степен професионален бакалавър, бакалавър, магистър или средно специално медицинско образование с професионална квалификация „Рехабилитатор/Кинезитерапевт“;
 • Специалност  – „Рехабилитатор/Кинезитерапевт“, „Медицинска рехабилитация – ерготерапия“, „Медицински рехабилитатор, ерготерапевт“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“.
 • Минимален професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работата с деца, младежи и семейства ще се счита за предимство. 
 • Членство в Българската асоциация на специалистите по здравни грижи..

Допълнителни компетенции:

 • Умения за работа с лица от уязвимите групи, включително деца с увреждания и техните семейства, бъдещи родители;
 • Да притежават компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • Отлична комуникативност.

Предимство:

 • Допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността;
 • Практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.

2.Необходими документи:

 1. Заявление за кандидатстване по образец – Приложение 1;
 2. Автобиография по образец – Приложение 2;
 3. Декларация по чл. 107 от КТ – Приложение 3;
 4. Декларация по образец – Приложение 4;
 5. Декларация по образец – Приложение 5;
 6. Документ за самоличност (за справка);
 7. Копие на диплома за завършено образование;
 8. Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв в автобиографията си и това му носи предимство);
 9. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./при наличието на такива/.

3.Описание на длъжността:

 • Проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата с увреждания или проблеми в развитието и насочване към подходящите за тях дейности от услугата за ранна интервенция, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете им;
 • Изследване на моторното развитие на всяко дете, насочено към услугата, като необходимите изследвания се провеждат използвайки формални и неформални методи на изследване на деца;
 • Участие в разработване и съгласуване на индивидуални планове за работа с децата и семействата;
 • Регулярно посещение на домовете на децата с увреждане съгласно индивидуалния им план;
 • Участие в групи за работа с родители;
 • Организира и провежда медицинска рехабилитация и лечебна физкултура, съобразно индивидуалните потребности на децата по целеват група;
 • Възстановяване или постигане на анатомичната цялост с цел нормално или по-добро функционалното развитие на децата с увреждания;
 • Реализиране терапевтична и корекционна дейност на децата, имащи нужда от рехабилитация;
 • Посещения  в отделенията за новородени в болниците с цел информиране  и консултиране на родители на новородени деца с увреждане или проблеми в развитието;
 • Регулярно посещение на домовете на децата с увреждане съгласно индивидуалния им план;
 • Разработване на кинезитерапевтични програми, обучителни и информационни материали за провеждане на консултации за работа с родители на деца с проблеми в развитието;
 • Разработване и прилагане на подходящи планове за кинезитерапевтични намеси, които са фокусирани върху детето, съобразени с възраст и увреждане;
 • Индивидуално консултиране на родители, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени обучителни и информационни материали;
 • Предоставя услуги за двигателно развитие на деца с увреждане или проблеми в развитието.

4. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 02.01.2024 г. в стая № 207  и стая №208  на Общинска администрация гр. Лозница,  ул. Васил Левски  №6

Обявата и образците на документи са публикувани и на интернет страницата на Община Лозница 

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю ще бъде обявен на Информационното табло в сградата на Общинска администрация – до 5 работни дни след срока за прием на документите.

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация.

За повече информация:

Д-р Айше Реджеб – ръководител на проекта,

гр. Лозница , ул. „Васил Левски“ № 6

телефон за връзка: 0886100710