Търгове и процедури за продажба на дървесина

Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен – обект № 1

Заповед N.685/16.10.2023 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обхвата на Републикански път ІІ-49“Търговище – Разград“ в пътен участък от км 19+700 до км 21+700 в землището на с. Манастирско, общ. Лозница, област Разград, с начална цена на обект № 1 в размер на 7110,00/седем хиляди сто и десет/ лева без ДДС, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от заповедта.

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ


Процедура за извършване на комплекс от дейности включващ добив/сеч на маркирана дървесинаобект № 2

Заповед N.686/16.10.2023 г. – за откриване на процедура за извършване на комплекс от дейности включващ добив/сеч на маркирана дървесина, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и сортиране/, товарене, транспортиране до съответните обекти и разтоварване на маркирана дървесина от годишен план за ползването на дървесина за 2023год. от общинските горски територии, собственост на Община Лозница, за местно население, с прогнозна стойност на обект № 2 в размер на 58005,00/петдесет и осем хиляди и пет/ лева без ДДС, съгласно Приложение №1, което е неразделна част от заповедта.

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ


Публичен търг за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад – обект № 3

Заповед N.687/16.10.2023 г. – за провеждане на търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии общинска собственост на Община Лозница, с начална цена на обект № 3 в размер на 12040,00/дванадесет хиляди и четиридесет/ лева без ДДС, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от заповедта.

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ