Процедура и критерии за подбор на персонал по проект „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА (обновена)

по Договор BG05SFPR002-2.003 -0037 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” с финансиране по П РЧР