Заповед продажба ПИ 44166.51.5 местност „Старите лозя“ на ЦЕКО ТИНКОВ

 З А П О В Е Д  № 15/13.01.2023 г.    

     На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение № 335 от Протокол № 49 от 30.11.2022 г на ОбС гр. Лозница, Заповед № 785 /29.12.2022 г. на Кмета на общината и Протокол от 10.01.2023 г. за проведен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

       З А П О В Я Д В А М :

  1. Да се извърши продажба на спечелилия търга участник ЦЕКО ********ТИНКОВ, ЕГН *****, притежаващ л.к. № ******, издадена от МВР – **** на *** г. , постоянен адрес гр. ******, общ. *****, обл. *****, ул. „**“ № **, вх. *, ет. *, ап. ** на следния имот частна общинска собственост : 
    1. Поземлен имот с идентификатор 44166.51.5 / четиридесет и четири хиляди сто шестдесет и шест точка петдесет и едно точка пет/ с площ 18 046 / осемнадесет хиляди четиридесет и шест/ кв. м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята: 5                  / пета/, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на гр. Лозница, местност „ Старите лозя“ , при граници и съседи 44166.51.26, 44166.51.25, 44166.51.18, 44166.51.17, 44166.51.6, 44166.46.279, 44166.51.4, 44166.51.22, 44166.51.23, 44166.51.2 за сумата от  19 850.60 лв. без ДДС.

        2. Плащането на цената на имота по т. 1, която възлиза на стойност от 19 850.60 лв.         / деветнадесет хиляди осемстотин и петдесет лева и шестдесет стотинки/ без ДДС да се извърши   по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 445600 в «Инвестбанк» АД клон Разград .

        3. На основание чл. 47, ал. 2 от Закона за местни данъци и такси се начислява 2.6 % местен данък в размер на 516,10 лв. / петстотин и шестнадесет лева и десет стотинки/ да се преведе по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 442500 в «Инвестбанк»  АД клон Разград  или в каса на общината.

        4. Плащането на цената, данъците и таксите да се извърши в 7 – дневен срок от влизането на заповедта в сила.

        5. Договорът да се сключи в 7дневен /седемдневен/ срок от представяне на  документи за плащането.

         При отказ от плащането на горепосочените суми за покупко – продажба на недвижими имоти, внесеният депозит за участие, съгласно чл.  68, ал. 2 от Наредба 2 на ОбС – Лозница не се връща.

         Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

         Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица и се обяви на информационното табло и в интернет – страница  на общината. 

СЕВГИН ШУКРИ                                                                                                                                         Кмет на община Лозница