Заповед за нов публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед 555/25.08.2023 за провеждане на нов публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обхвата на Републикански път ІІ-49“Търговище – Разград“ в пътен участък от км 19+700 до км 21+700 в землището на с. Манастирско, общ. Лозница, област Разград, с намаление на първоначалната цена, и извършени корекции в тръжната документация с начална цена на обект № 1 в размер на 7110,00/седем хиляди сто и десет/ лева без ДДС, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от заповедта.

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ