Заповед за заличаване на адресна регистрация

ЗАПОВЕД № 544/22.08.2023г.

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 92, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация при спазване на чл. 35 от Административно-процесуалния кодекс и след като взех предвид изложеното в протокол №4/17.08.2023г. от проведено заседание на комисия, назначена със Заповед №521/11.08.2023г. на Кмета на Община Лозница, във връзка с постъпила жалба с вх. № 94-Ш-21/08.08.2023г за проверка на адресната регистрация по постоянен адрес в имот находящ се на адрес: село Синя вода, общ. Лозница, обл. Разград, ул. „Паркова“ – №11, намерих за установено следното:

Н А Р Е Ж Д А М:

Заличавам адресната регистрация по постоянен адрес на Нергюл ******** Мустафа с ЕГН  70****** от адрес село Синя вода, община Лозница, област Разград, ул. ”Паркова” № 11.

Копие от настоящата заповед да бъде изпратено чрез ТЗ ”Гражданска регистрация и административно обслужване”, град Разград на ГД ”Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за автоматизираното заличаване на адресната регистрация в регистъра на населението.

На основание чл. 61, ал.1 от АПК настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез публикуването й на страницата на Община Лозница, на информационното табло в административната сграда на Община Лозница, както на таблото за обявления в кметство село Манастирци, община Лозница, област Разград.

На основание чл. 99б, ал. 5 от ЗГР  и чл.140а, ал. 10 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация лицето, чиято адресна регистрация е заличена, да бъде уведомено за извършеното заличаване и за необходимостта от подмяна на личните си документи в едномесечен срок, считано от уведомяването.

Заповедта подлежи на оспорване от заинтересованите лица пред Административен съд – Разград  в 14-дневен срок от съобщаването й

            На основание чл. 92, ал.14 от ЗГР обжалването не спира изпълнението.

            Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Община Лозница.

СЕВГИН ШУКРИ  /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА