Заповед процедура дърводобив 08.2023

Заповед 514/08.08.2023 г. за извършване на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обхвата на Републикански път ІІ-49“Търговище – Разград“ в пътен участък от км 19+700 до км 21+700 в землището на с. Манастирско, общ. Лозница, област Разград, с начална цена на обект № 1 в размер на 7970,00/седем хиляди деветстотин и седемдесет/ лева без ДДС, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от заповедта.

Документи за участие в конкурса