Заповед за продажба на спечелилия търг за ПИ 47041.17.6, с.Манастирци

ЗАПОВЕД  № 509/03.08.2023 г.  

     На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение № 411 по Протокол № 60 от 26.06.2023 г на ОбС гр. Лозница, Заповед № 441/18.07.2023 г. на Кмета на общината и Протокол от 01.08.2023 г. за проведен повторен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

       З А П О В Я Д В А М :

  1. Да се извърши продажба на спечелилия търга участник НЕДЖИБЕ ***** ДУРАЛИ, ЕГН:******, притежаващ л.к. № ****, издадена от МВР – Разград на ****г., постоянен адрес ******************на следния имот частна общинска собственост : 
  2. Поземлен имот с идентификатор 47041.17.6 / четиридесет и седем хиляди и четиридесет и едно точка седемнадесет точка шест/ с площ 531 / петстотин тридесет и един/ кв. м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – Лозе, категория на земята: 3 / трета/, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на с. Манастирци местност „ Кара екинлик“, при граници и съседи 47041.17.5, 47041.17.7, 47041.17.86, 47041.16.85

        2. Плащането на цената на имота по т. 1, която възлиза на стойност от 691.00 лв. / шестстотин деветдесет и един лева/ без ДДС да се извърши  по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 445500 в «Инвестбанк» АД клон Разград .

        3. На основание чл. 47, ал. 2 от Закона за местни данъци и такси се начислява 2.6 % местен данък в размер на 17.97 / седемнадесет лева и деветдесет и седем стотинки/ да се преведе по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 442500 в «Инвестбанк»  АД клон Разград  или в каса на общината.

        4. Плащането на цената, данъците и таксите да се извърши в 7 – дневен срок от влизането на заповедта в сила.

        5. Договорът да се сключи в 7дневен /седемдневен/ срок от представяне на  документи за плащането.

         При отказ от плащането на горепосочените суми за покупко – продажба на недвижими имоти, внесеният депозит за участие, съгласно чл.  68, ал. 2 от Наредба 2 на ОбС – Лозница не се връща.

         Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

         Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица и се обяви на информационното табло и в интернет – страница  на общината. 

СЕВГИН ШУКРИ

Кмет на община Лозница