Заповед отдаване под наем на общинско помещение N.19

ЗАПОВЕД № 491/01.08.2023 г. 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закон за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение № 409 от Протокол № 60 от 26.06.2023 г на ОбС                          гр. Лозница, Заповед № 436/14.07.2023 г. на Кмета на общината и Заповед № 481/01.08.2023 г. за проведен търг с явно наддаване за наем на  недвижим имот – публична общинска собственост       

    ЗАПОВЯДВАМ:

  1. Да се отдаде възмездно под наем на  ЕТ,,Снежана-Снежана Върбанова“ с ЕИК ******* със седалище и адрес на управление:***********************, представлявано от Снежана ********** Върбанова с ЕГН **********, притежаваща л.к № **********, издадена от МВР-********* на ******** г. и постоянен адрес:******************************** следният имот – общинска собственост:
  • Общинско помещение за Фризьорски салон – Помещение № 19, с площ 21.10м2, намиращо се на партерен етаж в общежитие на ПГ по ВМЗ ,,Александър Стамболийски“ гр. Лозница с административен адрес: гр. Лозница, ул. ,,Дружба“ № 33, общ. Лозница, обл. Разград, построена върху УПИ I, кв.34 по плана на гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград, при начална тръжна цена от 31,65, върху която сума ще бъде начислена ДДС от 6,33 лв.
  1. Месечният наем е на стойност от 37,98 /тридесет и седем лева и деветдесет и осем ст./лв
  2. Срока за отдаване под наем 1 /една/  година считано от 15.08.2023 г.
  3. В 14 / четиринадесет/ дневен срок от оповестяването на Заповедта да се сключи договор за наем.

            Настоящата заповед да се връчи на съответните заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

СЕВГИН  ШУКРИ

Кмет на община Лозница