Заповед отдаване под наем на общински терен N.3

ЗАПОВЕД  № 490/01.08.2023 г.      

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закон за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение № 409 от Протокол № 60 от 26.06.2023 г на ОбС                          гр. Лозница, Заповед № 436/14.07.2023 г. на Кмета на общината и Заповед № 481/01.08.2023 г. за проведен търг с явно наддаване за наем на  недвижим имот – публична общинска собственост       

    ЗАПОВЯДВАМ:

  1. Да се отдаде възмездно под наем на  Димитър ****** Димитров с ЕГН ********** и постоянен адрес:*******************************************, притежаващ л.к. № ***********, издадена на ********* г. от МВР-******* с пълномощник: Даниела ********* Христова с ЕГН ********** и постоянен адрес: *******************************************, притежаваща л.к. № **********, издадена на ********** г. от МВР-****** с пълномощно № 89/21.07.2023 за наем на следните терени общинска собственост:  
  1. Общински терен за поставяне на готова конструкция – терен № 3 с площ: 110м2, намиращ се в гр. Лозница, ул. ,,Дружба“ № 33, находящ се върху УПИ I, кв.34 по плана на гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград, при начална тръжна цена 110 лв. за месечен наем;
    1. Общински терен за поставяне на готова конструкция – терен № 4 с площ:

25 м2, намиращ се в гр. Лозница, ул. ,,Дружба“ № 33, находящ се върху УПИ I, кв.34 по плана на гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград, при начална тръжна цена 25 лв. за месечен наем.

  1. Месечният наем е на стойност общо от 135,00 лв. / сто тридесет и пет /лева.
  2. Срока за отдаване под наем на терените посочени в т. 1.1 и т. 1.2 е за 1 /една/  година считано от 15.08.2023 г.
  3. В 14 / четиринадесет/ дневен срок от оповестяването на Заповедта да се сключи договор за наем.

            Настоящата заповед да се връчи на съответните заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

СЕВГИН  ШУКРИ

Кмет на община Лозница