Заповед продажба на имот частна общинска собственост в с.Тръбач

З А П О В Е Д  № 478/27.07.2023

     На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение № 412 от Протокол № 60 от 26.06.2023 г на ОбС гр. Лозница, Заповед № 442/18.07.2023 г. на Кмета на общината и Протокол от 25.07.2023 г. за проведен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

       З А П О В Я Д В А М :

  1. Да се извърши продажба на спечелилия търга участник ЮКСЕЛ ****** ХАСАНОВ сЕГН: ******, притежаващ л.к. ******, издадена на ****** г. от МВР – Разград с постоянен адрес: ***************** на следния имот частна общинска собственост : 

                – Склад, представляващ едноетажна масивна сграда със застроена площ от 248 кв.м., находящ се в с. Тръбач, общ. Лозница, обл. Разград, Стопански двор, парцел XIV – 9 / четиринадесет римско тире девет/, кв. 1 / едно/ по ЗРП на с. Тръбач, граници и съседи на имота 73262.10.128 / седемдесет и три хиляди двеста шестдесет и две точка десет точка сто двадесет и осем/  и 73262.888.9901 /седемдесет и три хиляди двеста шестдесет и две точка осемстотин осемдесет и осем точка девет хиляди деветстотин и едно/

        2. Плащането на цената на имота по т. 1, която възлиза на стойност от 5 060.00 лв. / пет хиляди и шестдесет лева/ без ДДС да се извърши  по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 445500 в «Инвестбанк» АД клон Разград .

        3. На основание чл. 47, ал. 2 от Закона за местни данъци и такси се начислява 2.6 % местен данък в размер на 131,56 / сто тридесет и един лева и петдесет и шест стотинки/ да се преведе по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 442500 в «Инвестбанк»  АД клон Разград  или в каса на общината.

        4. Плащането на цената, данъците и таксите да се извърши в 7 – дневен срок от влизането на заповедта в сила.

        5. Договорът да се сключи в 7дневен /седемдневен/ срок от представяне на  документи за плащането.

         При отказ от плащането на горепосочените суми за покупко – продажба на недвижими имоти, внесеният депозит за участие, съгласно чл.  68, ал. 2 от Наредба 2 на ОбС – Лозница не се връща.

         Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

         Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица и се обяви на информационното табло и в интернет – страница  на общината. 

СЕВГИН ШУКРИ                                                                                                                                         Кмет на община Лозница