Заповед за продажба на имот УПИ XXII-230, гр.Лозница, ул.“Хан Кубрат“ 26

ЗАПОВЕД № 455/19.07.2023 г.

        На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, чл. 30, ал. 5, от Наредба              № 2 на ОбС – гр. Лозница и в изпълнение на Решение № 414 от Протокол № 60/26.06.2023г. на Общински съвет – гр. Лозница

ЗАПОВЯДВАМ:

  1. ДА СЕ ПРОДАДЕ на ПАВЛИНА ******* МИЛКОВА , следният имот:
  2. Урегулиран поземлен имот , УПИ XXII – 230 / двадесет и две римско тире двеста и тридесет арабско/ в кв. 23 /двадесет и три/ с площ 780 /седемстотин и осемдесет / кв.м., отреден за “жилищно застрояване“ , намиращ се в гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград, ул. „ Хан Кубрат” № 26, при граници и съседи: изток – имот № III – 230; запад – улица о.т. 35-87; север – имот II – 231; юг: имот XXI – 229, срещу заплащане на цена от 6 168.90 лв., върху която сума ще се начисли ДДС.
  3. Плащането  на сумата 7 402.68 лв. / седем хиляди четиристотин и два лева и шестдесет и осем стотинки/ с ДДС да се извърши в касата на община Лозница или по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 445600 в «Инвестбанк» АД, клон Разград.
  4. На основание чл. 47, ал. 2 от Закона за местни данъци и такси се начислява 2.6 % местен данък в размер на 192,50 лв. / сто деветдесет и два лева и петдесет стотинки/ да се преведе  по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 442500 в «Инвестбанк»  АД клон Разград  или в каса на общината.
  5.  Купувачът е длъжен да внесе цената, дължимите данъци и такси в 7 –дневен срок от   влизането на заповедта в сила.
  6.  В 7 – дневен срок от заплащането на цената да се сключи договор с купувача, въз основа на влязлата в сила Заповед за определяне на купувач и документ за платена цена.
  7. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА 30 /тридесет/ на сто от постъпленията от продажбата на горепосочения имот да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответните населени места, в който се намира имотът.

      Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведения и изпълнение.                

      Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

СЕВГИН ШУКРИ                                                                                                                                       Кмет на община Лозница