Заповед за продажба на имот УПИ XIII-16 с.Гороцвет

З А П О В Е Д  № 454/19.07.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията във връзка с прилагане на влязъл в сила застроителен и регулационен план, одобрен със Заповед № 847/29.10.1985 г. на ОНС Разград, изменен със Заповед № 314/30.05.2023 г. на Кмета на община Лозница във връзка с Решение № 413 от Протокол 60/26.06.2023 г. на Общински съвет – Лозница

ЗАПОВЯДВАМ:

  1. Да се продаде на Валя ****** Шаркова, като собственик на УПИ XIII – 16 / тринадесет римско, тире, шестнадесет арабско/ с площ от 2324 / две хиляди триста двадесет и четири/ кв. м. в кв. 2 / две/ по 3PП на с. Гороцвет, общ. Лозница, обл. Разград, с неуредена улична регулация следният имот:
  2. Придаваема част от уличната регулация с площ от 151 /сто петдесет и един / кв. м, която се присъединява към УПИ XIII – 16 / тринадесет римско, тире, шестнадесет арабско/ с площ от 2324 / две хиляди триста двадесет и четири/ кв. м. в кв. 2 / две/ по 3PП на с. Гороцвет, общ. Лозница, обл. Разград, одобрен със заповед № 847/29.10.1985 г. на ОНС Разград, изменен със Заповед № 314/30.05.2023 г. на Кмета на община Лозница с административен адрес ********, площта след присъединяването следва да стане — 2 475/ две хиляди четиристотин седемдесет и пет/ кв. м. при граници: 1 – УПИ VI от квартал 2; 2  – улица; 3 – УПИ IX от квартал 2 за сумата от 692.10 лв. като върху неяследва да се начисли ДДС.
  3. Плащането на цената имотa по т. 1, която възлиза на стойност от 830.52 лв.                           / осемстотин и тридесет лева и петдесет и две стотинки/  с ДДС да се извърши   по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 445600 в «Инвестбанк» АД клон Разград или в касите на Общината.
  4. На основание чл. 47, ал. 2 от Закона за местни данъци и такси се начислява 2.6 % местен данък в размер 21.59 лв. /двадесет и един лева и петдесет и девет стотинки/ да се преведе  по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 442500 в «Инвестбанк»  АД клон Разград  или в каса на общината.
  5.  Плащането на цената, данъците и таксите да се извърши в 7 – дневен срок от влизането на заповедта в сила.
  6. Договорът да се сключи в 7 – дневен срок от представяне на  документи за плащането.
  7. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА 30 /тридесет/ на сто от постъпленията от продажбата на горепосочения имот да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответните населени места, в който се намира имотът.

            Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

            Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица и се обяви на информационното табло и в интернет – страница  на общината. 

СЕВГИН ШУКРИ

Кмет на община Лозница