Заповед за продажба на имот частна общинска собственост с.Чудомир, ул.“Ахелой“ 13

З А П О В Е Д   № 423/06.07.2023 г.    

     На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение № 397 от Протокол № 58 от 31.05.2023 г на ОбС гр. Лозница, Заповед № 363 /16.06.2023 г. на Кмета на общината и Протокол от 04.07.2023 г. за проведен повторен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

       З А П О В Я Д В А М :

  1. Да се извърши продажба на спечелилия търга участник МЕТИН ****** МЕХМЕДОВ, ЕГН:********, притежаващ л.к. № ******, издадена от МВР ******* на ******* г., постоянен адрес********, общ. Лозница, обл. Разград, ул.  *********** на следния имот частна общинска собственост : 

– УПИ V / пет римско/ в кв. 28 / двадесет и осем/ с площ 719 / седемстотин и деветнадесет/ кв. м., находящ се в Област Разград, община Лозница, с. Чудомир, ул. „Ахелой“ 13, при граници и съседи – север: улица, изток: улица, юг: имот VI, запад: имот IV

        2. Плащането на цената на имота по т. 1, която възлиза на стойност от 3 159.60 / три хиляди сто петдесет и девет лева и шестдесет стотинки/ с ДДС да се извърши   по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 445600 в «Инвестбанк» АД клон Разград .

        3. На основание чл. 47, ал. 2 от Закона за местни данъци и такси се начислява 2.6 % местен данък в размер на 82.15 лв. / осемдесет и два лева и петнадесет стотинки/ да се преведе по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 442500 в «Инвестбанк»  АД клон Разград  или в каса на общината.

        4. Плащането на цената, данъците и таксите да се извърши в 7 – дневен срок от влизането на заповедта в сила.

        5. Договорът да се сключи в 7дневен /седемдневен/ срок от представяне на  документи за плащането.

         При отказ от плащането на горепосочените суми за покупко – продажба на недвижими имоти, внесеният депозит за участие, съгласно чл.  68, ал. 2 от Наредба 2 на ОбС – Лозница не се връща.

         Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

         Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица и се обяви на информационното табло и в интернет – страница  на общината. 

СЕВГИН ШУКРИ                                                                                                                                         Кмет на община Лозница