Заповед за продажба на УПИ II, кв.21 с. Манастирци

З А П О В Е Д  № 412/29.06.2023 г.    

     На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение № 402 от Протокол № 58 от 31.05.2023 г на ОбС гр. Лозница, Заповед № 366 /16.06.2023 г. на Кмета на общината и Протокол от 27.06.2023 г. за проведен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

       З А П О В Я Д В А М :

  1. Да се извърши продажба на спечелилия търга участник Мехмед ****** Кьоров сЕГН: *******, притежаващ л.к. ********, издадена на ******** г. от МВР – **** с постоянен адрес: ***************** на следния имот частна общинска собственост : 

                 –     Урегулиран поземлен имот / УПИ / II / две римско/ в кв. 21 /двадесет и едно/ по ЗРП на с. Манастирци, община Лозница, обл. Разград, одобрен със заповед № 189 от 11.07.2000г. на Общинска администрация с площ 1 269 /хиляда двеста шестдесет и девет/ кв.м.,  отреден за жилищно застрояване, при граници и съседи : 1.  УПИ II от кв. 21; 2. Улица;  3. УПИ I от кв. 21

        2. Плащането на цената на имота по т. 1, която възлиза на стойност от 3847.37 лв. / три хиляди осемстотин четиридесет и седем лева и тридесет и седем стотинки/ с ДДС да се извърши   по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 445600 в «Инвестбанк» АД клон Разград .

        3. На основание чл. 47, ал. 2 от Закона за местни данъци и такси се начислява 2.6 % местен данък в размер на 100.03 лв. / сто лева и три стотинки/ да се преведе по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 442500 в «Инвестбанк»  АД клон Разград  или в каса на общината.

        4. Плащането на цената, данъците и таксите да се извърши в 7 – дневен срок от влизането на заповедта в сила.

        5. Договорът да се сключи в 7дневен /седемдневен/ срок от представяне на  документи за плащането.

         При отказ от плащането на горепосочените суми за покупко – продажба на недвижими имоти, внесеният депозит за участие, съгласно чл.  68, ал. 2 от Наредба 2 на ОбС – Лозница не се връща.

         Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

         Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица и се обяви на информационното табло и в интернет – страница  на общината. 

СЕВГИН ШУКРИ                                                                                                                                         Кмет на община Лозница