Община Лозница обявява подбор на персонал за „Сътрудник социални дейности“

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

Във връзка с изпълнение на проект № BG05SFPR002-2.002-044 „Укрепване на общинския капацитет в Община Лозница“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ОБЯВЯВА

Подбор на персонал за

„Сътрудник социални дейности“

Цели на проекта:

Целта на проекта е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет.

Предоставяне на интегрирана подкрепа на общините в изпълнението на правомощията им по Закона за социални услуги (ЗСУ), Закона за хора с увреждания (ЗХУ) и Закона за личната помощ (ЗЛП), което ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението ни.

 1. Минимални изисквания за позиция:Сътрудник социални дейности“
 • Образователна степен: средно образование; с предимство са лица завършващи и/или завършили висше образование специалност: „Социални дейности“ и/или „Социална педагогика“.
 • Професионален опит: несе изисква – наличието на доказан опит по специалността ще се счита за предимство.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Професионална област: образование в областта на социалните дейности и/или хуманитарни науки (психология, педагогика, икономика, право), както и образование в областта на здравеопазването.
 • Компютърни умения: компютърна грамотност – работа с текстообработващи компютърни програми Excel, Word .
 • Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги;
 • Професионален опит в областта на социалните, здравните или образователните дейност;
 • Познания в спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и мотивация за работа с тях.

Основни задължения:

 • Информиране и консултиране на граждани и потребители на социални услуги, относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване и заплащане;
 • Оказване на съдействие и консултиране на лицата за избор на подходяща/и за тях социална услуга/и;
 • Изготвяне на предварителна оценка на потребностите от социални услуги на всеки потребител;
 • Прилагане на ЗЛП при предоставяне на механизма „Лична помощ“;
 • Прилагане на ЗХУ;
 • Участие в работата по анализиране, планиране и развитие качеството на социалните услуги.
 1. Документи за кандидатстване:

Заинтересованите  кандидати следва да представят следните документи:

 • Заявление – Приложение № 1;
 • Автобиография, с подробно описание на изискуемите квалификации и опит – Приложение № 2.
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност.
 • Копия от документите за придобита допълнителна квалификация (при наличие).
 • Копия  от документи   удостоверяващи продължителността на професионалния опит (при наличие).
 1. Етапи на подбора:

Етап 1: Документална проверка (селекция по документи);

Етап 2: Събеседване;

Етап 3: Класиране.

IV.  Срок и начин на подаване на документи:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа в сградата на община Лозница, Област Разград, гр. Лозница, ул. „Васил Левски” № 6, ет. 2, ст. № 201, в периода от 15.03.2023 г. до 22.03.2023 г.  включително.