Съобщение за забрана на нерегламентирано изгаряне и изхвърляне на отпадъци

        Във връзка със спазване на разпоредбите на чл. 19, ал. 3, т.15 и чл.112 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ СЕ ЗАБРАНЯВА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНОТО ИЗГАРЯНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ НА НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА ТОВА МЕСТА.

        Съгласно чл. 133, ал.4 от ЗУО за нерегламентираното изгаряне или третиране на отпадъци, физическите лица се наказват с глоба от 2 000 лв.  до 5 000 лв. На основание чл. 134 от същият закон едноличните търговци и юридическите лица подлежат на имуществена санкция в размер от 1 400 лв. до 4 000 лв. за изгаряне или изхвърляне на неопасни отпадъци и от 10 000 лв. до 50 000 лв. за опасни отпадъци. При повторно нарушение предвидените наказания са в двоен размер.

Общинска администрация

гр. Лозница07.03.2023 г


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация гр. Лозница, уведомява всички лица, собственици, ползватели и наематели на недвижими имоти, включително и на търговски обекти или части от тях, че са длъжни да изхвърлят битовите си отпадъци само в определените за целта съдове и да не допускат разпиляване на отпадъци извън тях, като масово разпространените отпадъци /МРО/ и други рециклируеми отпадъци събират разделно и предават на определените за тази цел места.

Предвид това, НАПОМНЯМЕ, че в съдовете за битовите отпадъци могат да се изхвърлят САМО БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, получени от домакинството.

В съдовете за битов отпадък е ЗАБРАНЕНО изхвърлянето на ОТПАДЪЦИ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, получени от селскостопански дейности, както и на строителни отпадъци.

Отпадъците от хартия, картон и пластмаса може да изхвърляте в контейнерите за разделно събиране с жълт цвят.

Отпадъците от стъкло в контейнерите за разделно събиране в зелен цвят.

СТРОГО Е ЗАБРАНЕНО ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ОТПАДЪЦИ НА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ МЕСТА!

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ ДА СПАЗВАТ СТРИКТНО ПОСОЧЕНИТЕ ПРАВИЛА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ!

Неспазването на правилата ще доведе до увеличаване на разходите за транспортирането и депонирането на отпадъците, както и до увеличаване на таксата за битови отпадъци.

НА НАРУШИТЕЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ НАЛАГАНИ ГЛОБИ В РАЗМЕР ОТ 300 ДО 1000 ЛЕВА, СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА НАРЕДБА №6 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА.

Март, 2023 г.                                                                                                    

От ръководството