Заповед за отказ за заличаване на адресна регистрация

ЗАПОВЕД № 57 / 03.02.2022

            На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация и след като взех предвид изложеното в протокол №1/31.01.2023г. от проведено заседание на комисия, назначена със Заповед №47/25.01.2023г. на Кмета на Община Лозница, във връзка с постъпила жалба с вх. № 94-А-5/23.01.2023г за проверка на адресната регистрация по постоянен адрес в имот находящ се на адрес: град Лозница, общ. Лозница, обл. Разград, ул. „Иван Вазов“ – №8.

Н А Р Е Ж Д А М:

            Отказвам да бъде заличена адресната регистрация по постоянен адрес на лицата:

            1. Иво **** Младенов, адрес: град Лозница, ул. „Иван Вазов“ – №8,

            2. Севда **** Младенова, адрес: град Лозница, ул. „Иван Вазов“ – №8,

            3. Мирослав ****  Младенов, адрес: град Лозница, ул. „Иван Вазов“ – №8,

            4. Минел Карачороглу, адрес: град Лозница, ул. „Иван Вазов“ – №8.

            На основание чл. 61, ал.1 от АПК настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез публикуването й на страницата на Община Лозница, както и на информационното табло в административната сграда на Община Лозница.

            Заповедта подлежи на оспорване от заинтересованите лица пред Административен съд – Разград  в 14-дневен срок от съобщаването й

            На основание чл. 92, ал.14 от ЗГР обжалването не спира изпълнението.

            Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Община Лозница.

СЕВГИН ШУКРИ / П /

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА