Заповед за прекратяване производството по Жалба №94-В-3 от 24.01.2023г

ЗАПОВЕД № 59 / 03.02.2023

            На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация и след като взех предвид изложеното в протокол №2/31.01.2023г. от проведено заседание на комисия, назначена със Заповед № 51/27.01.2023г. на Кмета на Община Лозница, във връзка с постъпила жалба с вх. № 94-В-3/24.01.2023г за проверка на адресната регистрация по постоянен адрес в имот находящ се на адрес: село Крояч, общ. Лозница, обл. Разград, ул. „Витоша“ – №19.

Н А Р Е Ж Д А М:

            Прекратявам производството по Жалба №94-В-3 от 24.01.2023г., подадена от Виолета А. Илиева за заличаване на адресна регистрация по постоянен адрес, поради настъпили промени в обстоятелствата посочени в жалбата.

            На основание чл. 61, ал.1 от АПК настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез публикуването й на страницата на Община Лозница, както и на информационното табло в административната сграда на Община Лозница.

            Заповедта подлежи на оспорване от заинтересованите лица пред Административен съд – Разград  в 14-дневен срок от съобщаването й

            На основание чл. 92, ал.14 от ЗГР обжалването не спира изпълнението.

            Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Община Лозница.

СЕВГИН ШУКРИ / П /

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА