Заповед комисия за проверка за спазване изискванията за извършване на адресна регистрация

ЗАПОВЕД № 51 / 27.01.2023г.

            На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация и след като взех предвид постъпила жалба с вх. № 94-В-3/24.01.2023г. от Виолета А.И.

ЗАПОВЯДВАМ:

Определям комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес на територията на град Лозница, в следния състав:

Председател: Гюлтен Еминова – Секретар на Община Лозница;

Членове:

1. Анифе Салиева – юрисконсулт при Община Лозница;

2. Зейнеб Уручева – н-к отдел „ГРАО и ЧР“ при Община Лозница;

3. Представител на ТЗ „ГРАО“ – гр. Разград;

4. Орхан Бедиханов – Директор на Дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация – Разград.

5. Емел Ахмедова – ст. юрисконсулт в дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация – Разград;

6. Представител на ОД на МВР – Разград.

Възлагам на комисията да извърши проверка за спазване на изискванията  за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес при писмен сигнал или по искане на собственик на имот, подадени до орган по чл.92, ал.1 от Закона за гражданска регистрация.

Комисията да извърши проверката в седемдневен срок от издаването на тази заповед, като за резултатите от проверката се състави протокол.

Копие от тази заповед да бъде поставена на таблото за обявления в Общинска администрация – Лозница и на интернет страницата на Общинска администрация Лозница, при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

С оглед полагане на всички усилия за довеждане до знанието на заинтересованите лица за назначената комисия по чл.99б от ЗГР, заповедта да бъде поставена също и на видно място на адрес обл. Разград, общ. Лозница, село Крояч, ул. „Витоша“ -№ 19 – входна/дворна врата, градинско/дворно ограждение, дърво, електрически стълб или др., при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Настоящата заповед да бъде доведена до знанието на членовете на комисията за сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Община Лозница.

            СЕВГИН ШУКРИ  / П /

            Кмет на Община Лозница