Съобщение за заличаване на адресна регистрация

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ДО ЛИЦЕТО:

Севдалина******** Пенчева с ЕГН 69******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, село Крояч, ул. ”Витоша” № 19;

На основание чл. 26, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомяваме Севдалина  *** Пенчева за това, че в Община Лозница е постъпила жалба с вх. № 94-В-3/24.01.2023г. от Виолета А.И.  за заличаване на адресната  Ви регистрация на адрес: обл. Разград, общ. Лозница, село Крояч, ул. ”Витоша” № 19.

На основание чл. 34, ал. 1 от АПК гореспоменатото лице има право да преглежда документите по преписката в сградата на Общинска администрация Лозница на адрес град Лозница, п.к. 7290, ул. ”Васил Левски” № 6 в отдел „ГРАО“ във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си прави бележки и извадки или – според техническите възможности – копия за своя сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл.34, ал. 3 от АПК в срок до 7 /седем/ дни, считано от получаването на настоящото съобщение, гореспоменатото лице може да изрази становище по събраните доказателства, както и по предявените искания, може да прави писмени искания и възражения.

Това съобщение е обявено на 27 януари 2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал. 10 от АПК.