Заповед продажба ПИ 44166.53.37, местност „Бежене“на СИМЕОН ВАНГЕЛОВ

З А П О В Е Д   № 18/13.01.2023 г.    

     На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение № 335 от Протокол № 49 от 30.11.2022 г на ОбС гр. Лозница, Заповед № 785 /29.12.2022 г. на Кмета на общината и Протокол от 10.01.2023 г. за проведен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

       З А П О В Я Д В А М :

  1. Да се извърши продажба на спечелилия търга участник СИМЕОН ********ВАНГЕЛОВ, ЕГН********, притежаващ л.к. № *******, издадена от МВР –******на *******г., постоянен адрес: гр.******, общ. ***, обл. ****, ул. „ ****“ № **, на следния имот частна общинска собственост : 
    1. Поземлен имот с идентификатор 44166.53.37 / четиридесет и четири хиляди сто шестдесет и шест точка петдесет и три точка тридесет и седем/ с площ 4000 / четири хиляди/ кв. м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 2 / втора/, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на гр. Лозница, местност „Бежене“, при граници и съседи 44166.53.36, 44166.53.6, 44166.53.38, 44166.53.35, 44166.53.34 за сумата от 4 400.00лв. без ДДС.

        2. Плащането на цената на имота по т. 1, която възлиза на стойност от 4 400.00 лв.                   /  четири хиляди и четиристотин лева/ без ДДС да се извърши   по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 445600 в «Инвестбанк» АД клон Разград или в касата на Общината .

        3. На основание чл. 47, ал. 2 от Закона за местни данъци и такси се начислява 2.6 % местен данък в размер на 114,40 лв. / сто и четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ да се преведе по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 442500 в «Инвестбанк»  АД клон Разград  или в каса на Общината.

        4. Плащането на цената, данъците и таксите да се извърши в 7 – дневен срок от влизането на заповедта в сила.

        5. Договорът да се сключи в 7дневен /седемдневен/ срок от представяне на  документи за плащането.

         При отказ от плащането на горепосочените суми за покупко – продажба на недвижими имоти, внесеният депозит за участие, съгласно чл.  68, ал. 2 от Наредба 2 на ОбС – Лозница не се връща.

         Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

         Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица и се обяви на информационното табло и в интернет – страница  на общината. 

СЕВГИН ШУКРИ

Кмет на община Лозница