Заповед продажба имоти във „Вилна зона“ на ЕТ „БЛЕЙК – ГЮРДЖАН МЕХМЕДОВ“

З А П О В Е Д   № 17/13.01.2023 г.    

        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение № 335 от Протокол № 49 от 30.11.2022 г на ОбС гр. Лозница, Заповед № 785 /29.12.2022 г. на Кмета на общината и Протокол от 10.01.2023 г. за проведен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

       З А П О В Я Д В А М :

  1. Да се извърши продажба на спечелилия търга участник ЕТ „БЛЕЙК – ГЮРДЖАН МЕХМЕДОВ“ , ЕИК : ******** със седалище и адрес на управление гр. ***, общ. *****, обл. *****, ул. „ ******“ № **, вх. **, ет. **, ап. **, представлявано от **********, ЕГН:************ , притежаващ л.к.*******, издадена от МВР – ** на ****** г. с постоянен адрес гр. ***, общ.**, обл. Т***, ул. „ ***“ № **, вх. *, ет. *, ап. ** на следните имоти частна общинска собственост : 
    1. Поземлен имот с идентификатор 44166.120.5 / четиридесет и четири хиляди сто шестдесет и шест точка сто и двадесет точка пет/ с площ 34 955 /  тридесет и четири хиляди деветстотин петдесет и пет/ кв. м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 6 / шеста/, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на гр. Лозница, местност „ Вилна зона“ , при граници и съседи 44166.120.4, 44166.120.503, 44166.119.12, 44166.119.14, 44166.119.13, 44166.119.1, 44166.78.309, 44166.115.336 за сумата от 38 450.50 лв. без ДДС
    1. Поземлен имот с идентификатор 44166.120.4 / четиридесет и четири хиляди сто шестдесет и шест точка сто и двадесет точка четири/ с площ 31 535 / тридесет и една хиляди петстотин тридесет и пет/ кв. м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 6 / шеста/, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на гр. Лозница, местност „ Вилна зона“ , при граници и съседи 44166.120.502, 44166.121.501, 44166.120.5, 44166.115.336, 44166.78.309, за сумата от 34 688.50 лв.
    1. Поземлен имот с идентификатор 44166.121.1/ четиридесет и четири хиляди сто шестдесет и шест точка сто двадесет и едно точка едно/ с площ 15 517 / петнадесет хиляди петстотин и седемнадесет/ кв. м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 6 / шеста/, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на гр. Лозница, местност „Вилна зона“, при граници и съседи 44166.121.501, 44166.115.336, 44166.120.502, 44166.122.337 за сумата от 17 068.70 без ДДС.

        2. Плащането на цената на имотите по т. 1, която възлиза на стойност от 90 207.70лв./ деветдесет хиляди двеста и седем лева и седемдесет стотинки / без ДДС да се извърши   по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 445600 в «Инвестбанк» АД клон Разград.

        3. На основание чл. 47, ал. 2 от Закона за местни данъци и такси се начислява 2.6 % местен данък в размер на 2 345,40 лв. /две хиляди триста четиридесет и пет лева и четиридесет стотинки/ да се преведе по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 442500 в «Инвестбанк»  АД клон Разград  или в каса на общината.

        4. Плащането на цената, данъците и таксите да се извърши в 7 – дневен срок от влизането на заповедта в сила.

        5. Договорът да се сключи в 7дневен /седемдневен/ срок от представяне на  документи за плащането.

     При отказ от плащането на горепосочените суми за покупко – продажба на недвижими имоти, внесеният депозит за участие, съгласно чл.  68, ал. 2 от Наредба 2 на ОбС – Лозница не се връща.

     Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица и се обяви на информационното табло и в интернет – страница  на общината. 

СЕВГИН ШУКРИ                           

Кмет на община Лозница