Заповед за процедура за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 676/14.11.2022 г.

       На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 315 по Протокол № 48/31.10.2022 г. на Общински съвет –  гр. Лозница                                                                       

З А П О В Я Д В А М :

         1. Да се открие процедура за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на имоти – частна общинска собственост, представляващи:

  1. Общински терени за обработка, а именно:
  2. УПИ I с площ 0,887 дка. в кв. 93 при граници и съседи: улица, УПИ II в кв. 93, улица УПИ IV в кв. 93;
  3. УПИ XIV с площ 0,885 дка. в кв. 93 при граници и съседи: улица, УПИ XIV в кв. 93, улица, УПИ I в кв. 93;
  4. УПИ XV с площ 3,065 дек. или с обща площ 4,837 дка., намиращи се в кв. 93 при граници и съседи: улица, УПИ XIV в кв. 93 по плана на гр. Лозница със съставен АОС № 305/29.11.2010г., при начална тръжна цена за годишен наем 241,85 лв., за срок от 5 години.

          2. Явният търг да се проведе на 24.11.2022 год. от 14:00 ч. в заседателната зала на Общинска

администрация гр. Лозница. При неявяване на кандидат за обект по т. 1 да се проведе повторен търг при същите условия на 01.12.2022 г. от 14:00 ч.

      3. Депозитната вноска за участие в търга е 10 % от годишния наем, определена по начална тръжна цена за обекта, платена до 23.11.2022 г. /30.11.2022 г./ – 16:30 часа, по следната банкова сметка: IBAN: BG30 IORT 81163301000000, BIC: IORTBGSF на ТБ Инвестбанк АД клон Разград или в касата на общинска администрация гр. Лозница, стая 211, 2-ри етаж.

     4.Необходими документи за участие в търга:

     4.1 Заявление  за участие в търга, което се подава до 23.11.2022 г./30.11.2022 г./ – 16:30 часа в общинска администрация, стая 103, отдел „фронт офис“

Към заявлението се прилагат следните документи:

     4.2 Квитанция за внесен депозит или банково извлечение;

     4.3 Декларация за липса на задължения към бюджета на общината;

     4.4 Декларация за оглед на имота;

     4.5  Пълномощно – оригинал , когато в търга участва пълномощник;

     5. Търгът да се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.

     6. Кметът на общината в 3 – дневен срок от провеждане на търга да издаде заповед за определяне на спечелилия търга участник.

        7.  Кметът на общината в 7-дневен срок от влизане в сила на заповедта да подпише договор за наем със спечелилия търга.        

Заповедта подлежи на обжалване   пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.           

Настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, на интернет страницата на    общината и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация.

СЕВГИН ШУКРИ

кмет на община Лозница