Покана за обществено обсъждане на горско-стопански план

ПОКАНА
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
на горско-стопански план, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горско-стопански карти за горските територии – общинска собственост, в района на дейност на ТП ДГС „ Разград“ гр. Разград, стопанисвани от Община Лозница
Уважаеми съграждани и представители на заинтересовани институции,
Уведомяваме Ви, че във връзка с разглеждането и приемането на горско-стопански план за горските територии собственост на Община Лозница и на основание чл. 37 ал. 4 от Наредба № 18/07,10.2015г. за инвентаризация и планиране в горски територии на 22.11.2022г. / вторник / от 10:00 часа в Заседателната зала/ 301 стая / на Община Лозница ул. Васил Левски № 6 ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на горско стопански план, план за действие по опазването на горските територии от пожари и горско-стопански карти за горските територии – общинска собственост в района на дейност ТП ДГС „ Разград“ гр. Разград, стопанисвани от Община Лозница
Материалите за общественото обсъждане са достъпни в административната сграда на Община Лозница с адрес гр. Лозница ул. Васил Левски № 6, всеки работен ден от 09:00 до 16:30 часа, лице за контакт: Мехмед Пашов – горски стражар, тел: 0889750200. Писмени становища могат да се изпращат в Община Лозница или на e-mail: obshtina@loznitsa.bg в срок до 21.11.2022г.

С уважение,
/Севгин Шукри/
Кмет на Община Лозница