Конкурс за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани в НВУ „Васил Левски“ в гр.Велико Търново и Факултет по „Артилерия, ПВО и КИС“ в гр.Шумен

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани в НВУ „Васил Левски“ в гр.Велико Търново и Факултет по „Артилерия, ПВО и КИС“ в гр.Шумен

Със заповед № ОХ-571/14.06.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени общо 150 (сто и петдесет)места за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани на длъжности „младши специалист“ в НВУ „Васил Левски“ гр.Велико Търново -120 (сто и двадесет)места и 30 (тридесет) места за „младши специалист по артилерия и противовъздушна отбрана“ във Факултет по „Артилерия, ПВО и КИС“ гр.Шумен, със срок на службата до 6 /шест/ месеца.

За времето на службата е осигурено настаняване, безплатно медицинско обслужване, месечно възнаграждение и осигуровки от министерството на отбраната.

Работещите се ползват с правото на неплатен отпуск от работодателя.

Срок за подаване на документи до 06.07.2022 г. във Военните окръжия по постоянен адрес на кандидата, като срочната служба в доброволния резерв следва да започне на 07.09.2022 г.с одобрените кандидати отговарящи на изискванията на чл.59б от ЗРВСРБ.

За допълнителна информация във Военно окръжие II степен-Разград

гр. Разград, 7200, бул. „Априлско въстание” № 19, тел. 084/62-26-86; 0882552011