Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнение на бюджет 2021

П О К А Н А

за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Лозница за 2021г.

     На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет – Лозница отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Лозница за 2021г.

Обсъждането ще се проведе на  20.07.2022г. /сряда/ от 12.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница / стая 301/

Ибрахим Ахмедов /п/

 Председател на Общински съвет – Лозница