Процедура за избор на членове на съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето

Уважаеми съграждани,

Във връзка със стартиране на процедура за избор на членове на съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето община Лозница Ви уведомява, че  Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/ и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи като им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Съветът на децата е разработил процедура за избор на свои членове. Прилагането ѝ е разделено на три нива: общинско, регионално и национално, които са взаимосвързани. По този начин ще бъде изграден ефективен механизъм за детско участие чрез избор на деца, които да представляват своите връстници от цялата страна при създаването и прилагането на мерки и политики, свързани с младите хора.

В срок до 24 май 2022 г. всички желаещи деца и ученици на възраст до 18 години  могат да кандидатстват за членове на Националния детски консултативен орган – Съвет на децата, което е нов шанс за всеки един от тях да покаже своите лидерски умения на национално равнище. За да участват в конкурса те трябва да изпратят попълнени документи – формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо на е-мeйл: obshtina@loznitsa.bg или да ги входират на хартиен носител в деловодството на община Лозница.

Документите за изтегляне:

Мотивационно писмо

Формуляр за кандидатстване

Процедурата за избор на членове на Съвета на децата