Сключен договор за извършване на комплекс от дейности включващ добив/сеч на маркирана дървесина, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и сортиране/, товарене, транспортиране

Протокол решение на комисия за сключване на договор за извършване на комплекс от дейности включващ добив/сеч на маркирана дървесина, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и сортиране/, товарене, транспортиране до съответните обекти и разтоварване на маркирана дървесина от годишен план за ползването на дървесина за 2021год. от общинските горски територии, собственост на Община Лозница, в Обект № 1

Договор

АНЕКС към Договор за извършване на комплекс от дейности включващ добив, товарене, транспортиране до съответните обекти и разтоварване на дървесина в Обект № 1

АНЕКС КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН за покупко-продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план от за ползването на дървесина за 2021 г. от общинските горски територии, собственост на Община Лозница, в Обект № 2

АНЕКС КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН за покупко-продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план от за ползването на дървесина за 2021 г. от общинските горски територии, собственост на Община Лозница, в Обект № 3