Заповед продажба на поземлен имот

ЗАПОВЕД № 595/09.11.2021 г.

 На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение № 187 от Протокол № 33 от 30.09.2021 г на ОбС гр. Лозница, Заповед                № 553 /19.10.2021 г. на Кмета на общината и Протокол от 05.11.2021 г. за проведен повторен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост     

   З А П О В Я Д В А М :

1. Да се извърши продажба на спечелилия търга участник *************************** с ЕГН **********, л.к. № ***********, издадена от МВР ***** на ************** г.                    с постоянен адрес *********, общ. Лозница, обл. Разград, ул.*********** на следните имоти частна общинска собственост : 

– Поземлен имот с идентификатор 73262.29.6 по кадастрална карта и кадастрални регистри одобрена със Заповед № РД-18-847/23.03.2018 г. на ИД на АГКК с площ: 33 440 кв.м., трайно предназначение  на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия: VI (шеста), намиращ се в землището на           с. Тръбач, местност „ Фуражни“, общ. Лозница, обл. Разград при граници и съседи на имота  73262.29.2, 73262.29.8, 73262.29.7, 73262.29.5, 73262.29.109 за сумата от 9698.00 лв. / девет хиляди шестстотин деветдесет и осем лева/

– Поземлен имот с идентификатор 73262.29.8 по кадастрална карта и кадастрални регистри одобрена със Заповед № РД-18-847/23.03.2018 г. на ИД на АГКК с площ : 12954 кв.м., трайно предназначение  на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия: VI (шеста), намиращ се в землището на                    с. Тръбач, местност „ Фуражни“, общ.Лозница, обл.Разград при граници и съседи на имота 73262.29.6, 73262.29.7, 73262.29.5, 73262.29.109 за сумата от 3627.00 лв./ три хиляди шестстотин двадесет и седем лева/

           2. Плащането на цената на поземления имот по т. 1, която възлиза на стойност от                      13 325.00 лв. / тринадесет хиляди триста двадесет и пет лева / да се извърши   по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 445600 в «Инвестбанк» АД клон Разград.

3. На основание чл. 47, ал. 2 от Закона за местни данъци и такси се начислява 2.6 % местен данък в размер на 346.45 лв. /триста четиридесет и шест лева и четиридесет и пет стотинки/ да се преведе по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 442500 в «Инвестбанк»  АД клон Разград  или в каса на общината.

4. Плащането на цената, данъците и таксите да се извърши в 7 – дневен срок от влизането на заповедта в сила.

5. Договорът да се сключи в 7 – дневен /седемдневен/ срок от представяне на  документи за плащането.

           При отказ от плащането на горепосочените суми за покупко – продажба на недвижими имоти, внесеният депозит за участие съгласно чл.  68, ал. 2 от Наредба 2 на ОбС – Лозница не се връща.

            Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

           Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица и се обяви на информационното табло и в интернет – страница  на общината. 

ГЮКЧАН АХМЕД /п/

За кмет на община Лозница

съгласно заповед № 542/11.10.2021 г.