Заповед за провеждане на публичен търг

ЗАПОВЕД № 621/29.11.2021 г.

гр. Лозница

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1, чл. 59, ал. 6 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 187 по Протокол № 33/30.09.2021 г. на Общински съвет –  гр. Лозница

З А П О В Я Д В А М :

  1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба  на:

1.1.  Поземлен имот с идентификатор 35715.78.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри одобрена със Заповед № РД-18-837/23.03.2018 г. на ИД на АГКК с площ : 62038 кв.м., трайно предназначение  на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид трайно насаждение, категория на земята при неполивни условия: 3 (трета), намиращ се в землището на с. Каменар, местност „ Зад гората“, общ. Лозница, обл. Разград, при начална тръжна цена от 40 865.45 лв.

1.2.  Поземлен имот с идентификатор 35715.79.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри одобрена със Заповед № РД-18-837/23.03.2018 г. на ИД на АГКК с площ : 12759 кв.м., трайно предназначение  на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид трайно насаждение, категория на земята при неполивни условия: 3 (трета), намиращ се в землището на с. Каменар, местност „ Зад гората“, общ. Лозница, обл. Разград, при начална тръжна цена от 7 049.05 лв.

             2. Явния търг да се проведе на 16.12.2021 год. от 13:30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация гр. Лозница.

     При неявяване на кандидат за обект по т. 1 да се проведе повторен търг при същите условия на 23.12.2021 г. от 13.30 ч.

      3. Депозитната вноска за участие в търга е 30 % от началната стойност на имота, платена до 15.12.2021 г. /22.12.2021 г./ – 16:30 часа, по следната банкова сметка: IBAN: BG30 IORT 81163301000000, BIC: IORTBGSF на ТБ Инвестбанк АД клон Разград или в касата на общинска администрация гр. Лозница, стая 211, 2-ри етаж.

      4. Необходими документи за участие в търга:

      4.1 Заявление  за участие в търга, което се подава до 15.12.2021 г./22.12.2021 г./ – 16:30 часа в общинска администрация, стая 103, отдел „фронт офис“

Към заявлението се прилагат следните документи:

      4.2 Квитанция за внесен депозит или банково извлечение;

      4.3 Декларация за липса на задължения към бюджета на общината;

      4.4 Декларация за оглед на имота;

      4.5 Пълномощно – оригинал , когато в търга участва пълномощник;

      5. Търгът да се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.

      6. Задължава кмета на общината в 3 – дневен срок от провеждане на търга да издаде заповед за определяне на спечелилия търга участник.

      7. Купувачът е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси в 7 дневен срок от връчване на влязла в сила заповед.

      8. В 7 – дневен срок от заплащането на цената да се сключи договор със спечелилия търга участник въз основа на влязла в сила заповед за определяне на купувач и документ за платена цена, и в 30 – дневен срок от подписването същият да се предостави на общински съвет – Лозница.

      9. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА 30 /тридесет/ на сто от постъпленията от продажбата на горепосочените имоти да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответните населени места, в които се намират имотите.

     Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

     Настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, на интернет страницата на общината и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация.

 СЕВГИН ШУКРИ

 Кмет на община Лозница