Временно ограничение за движение

ЗАПОВЕД № 577/03.11.2021 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с почистване на храстовидни растителност в град Лозница на 04.11.2021 г.

З  А  П  О  В  Я  Д  В  А  М:

  1. ВЪВЕЖДАМ временна забрана за движение на пътни превозни средства по следната улица:

1.1 Ул.“Странджа“ гр.Лозница,считано от 08:00часа до 17:00 часа на 04.11.2021 г.

2. ЗАБРАНЯВАМ движението на пътни превозни средства в участъка от улицата посочена в т.1, до приключване на мероприятието, като за целта се използва обходен маршрут по съседните улици.

     Копие от  настоящата заповед да се изпрати на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

ЗА КМЕТ

по заповед №542/11.10.2021г.

Гюкчан Ахмед