Заседание на Общински съвет на 29.10.2021

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Комисиите към Общински съвет ще заседават на 25.10.2021 г. /понеделник/ от 8:00ч.,  08:30ч,. 09:00ч., 09:30ч., 10:00ч., 11: 00ч. и 11:30 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

На 29.10.2021 г. /петък/ от 09.00 часа в ОДК – ЦПЛР – Лозница ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна записка от Гюкан Ахмед Ахмед –  за кмет на община Лозница съгласно Заповед № 542/11.10.2021 г. относно :  Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи с източник на финансиране Целева субсидия за капиталови разходи за 2021 г.
 2. Докладна записка от Гюкан Ахмед Ахмед –  за кмет на община Лозница съгласно Заповед № 542/11.10.2021 г. относно :  Партньорство на Община Лозница в проектно предложение с водещ бенефициент Община Ветово по Процедура BGENVIRONMENT-4.004 – Открита покана №3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
 3. Докладна записка от Гюкан Ахмед Ахмед –  за кмет на община Лозница съгласно Заповед № 542/11.10.2021 г. относно :  Програма за опазване на околната среда на община Лозница 2021-2027 г., включително раздел „Лечебни растения” и Програма за управление на отпадъците на община Лозница 2021-2027 г., включително Програма за управление на утайките от ПСОВ.
 4. Докладна записка от Гюкан Ахмед Ахмед –  за кмет на община Лозница съгласно Заповед № 542/11.10.2021 г. относно : Приемане на Доклад за последваща оценка на изпълнението на общински план за развитие на община Лозница  (2014-2020 г.) 
 5. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : 1.Обявяването за частна общинска собственост на поземлени имоти поради промяна в начинът им на трайно ползване от пасища, мери и пасища с храсти  за други земеделски нужди – ,друга селскостопанска територия“ 2. Отдаване под аренда на земеделски земи, представляващи пасища, мери и пасища с храсти за създаване на ,,друга селскостопанска територия“, чрез  публично оповестен  търг и определяне условията на търга.                                   
 6. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : Разделяне и промяна на начина на трайно ползване (НТП)  –на поземлен имот, находящ се в землището на село Бели лом.
 7. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : Предоставяне   възмездно  право на  ползване върху  имот  –  общинска частна собственост, находящ  се в землището на с. Градина за устройване на пчелин.
 8. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижим имот общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал. 6 от ЗОС
 9. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящи се в                               с. Каменар, общ. Лозница.
 10. Разглеждане на молби постъпили до Общински съвет, относно отпускане на еднократна парична помощ.
 11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница