Заповед търг – аренда на земеделски земи

З  А  П  О  В  Е  Д    № 550

гр. Лозница,  19 Октомври 2021 година

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и във връзка  с Решение №  183 от  30 Септември  2021 година на Общински съвет  гр. Лозница

З А П О В Я Д В А М:

1. Да се проведе явен търг за отдаванепод аренда  за  6  /Шест/ стопански години на долупосочените земеделски земи при годишна арендна вноска от 40.00 лв. Първата стопанска година  започва  от  01 Октомври 2021 година.

     Землище  Идентифи – катор  Местност  Н Т П  Категория  Площ /дка/Депозит за участие /лева/
1.с. Ловско44937.27.15,,Карши“НиваШеста0.76020.00
2.с. Ловско44937.27.66,,Карши“НиваШеста2.65140.00
3.с. Чудомир81619.13.1,,Пъндъклък“НиваТрета0.54120.00
4.с. Чудомир81619.13.2,,Пъндъклък“НиваТрета0.49920.00
5.с. Чудомир81619.13.3,,Пъндъклък“НиваТрета1.42660.00
6.с. Чудомир81619.13.4,,Пъндъклък“НиваТрета4.220150.00
7.с. Тръбач73262.1.2,,Алчак“НиваТрета4.829120.00
8.с. Трапище73002.8.24,,Невка“НиваТрета3.407120.00
9.с. Трапище73002.8.25,,Невка“НиваЧетвърта11.249400.00
10.с. Трапище73002.9.5,,Мерата“НиваЧетвърта3.642120.00
11.с. Трапище73002.26.7,,Баир“НиваЧетвърта0.50020.00
12.с. Гороцвет17066.78.2,,Яламук“НиваШеста0.59120.00
13.с. Гороцвет17066.78.3,,Яламук“НиваШеста0.60120.00
14.с. Гороцвет17066.87.117,,Зерзелик“НиваТрета1.58760.00
15.с. Веселина10759.69.5,,Кеклик“НиваШеста0.45620.00

2. Търгът да се проведе на  02  Ноември 2021 година от 13.30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация. Всеки имот се търгува поотделно.

Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени поне две заявления за участие. При неявяване  на кандидати да се проведе повторен търг при същите условия на 09 Ноември 2021 година.

3. Депозитната вноска  за участие в търга , платена  до 01  Ноември  2021 година/  08 Ноември  2021 г./ – 16.00 часа в касата на Общинска администрация – кабинет № 211, или по банков път. Стъпка за наддаване – 10 %.

4. Необходими документи за участие:

4.1 Заявление за участие, което се подава до  01 Ноември 2021 година / 08 Ноември  2021 г./ –  16.00 часа  в Общинска администрация  – кабинет № 103, отдел ”Фронт офис”. Към заявлението се прилагат:

4.2 Квитанция за внесен  депозит  или банково извлечение;

4.3 Декларация за липса  на задължения към бюджета на Община Лозница;

4.4 Декларация  за условията на търга и състоянието на обекта;

4.5 Пълномощно – оригинал, когато  в търга участва пълномощник;

Липсата на един от изискуемите документи, както и наличие на задължения към Държавата или Община Лозница, дава право на тръжната комисия да не допусне кандидата до участие в търга.

5. Въз основа  на  резултатът от търга Кмета на Общината в 3 /Три/ дневен срок издава Заповед с която  определя кандидата спечелил търга.

6. Подписването на договора със спечелилия търга участник – в 7 / Седем/ дневен срок от влизане в сила  на заповедта по т.5.

7. Търгът да се проведе от комисия, назначена със Заповед на Кмета на Общината.

8.Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административно процесуален кодекс.

9. Настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, на интернет страницата на общината и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация.

КМЕТ НА ОБЩИНАТА:

За Кмет на Община

съгласно Заповед № 542/ 11.10.2021 г.

/зам. кмет ГЮКЧАН АХМЕД /