Заповед за извършване продажба на поземлени имоти

ЗАПОВЕД № 558

гр. Лозница, 20.10.2021 г.                                                                                                                              

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 4, т. 2 и чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, чл. 34, ал.1, т.2 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение № 188 от Протокол № 33 от 30.09.2021 г на ОбС гр. Лозница       

   З А П О В Я Д В А М :

1. Да се извърши продажба на ***************** с ЕГН: ********** с постоянен адрес: с. ***, общ. ***, обл. ***, ул. ***, притежаващ лична карта № *******, издадена от МВР – *** на ***** г.  на 55.80 % /петдесет и пет цяло и осемдесет процента/ идеални части от следните имоти частна общинска собственост

       –  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24092.119.26 /двадесет и четири хиляди деветдесет и две, точка, сто и деветнадесет, точка, двадесет и шест/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на Изпълнителния Директор на АГКК, одобрена със Заповед № РД-18-32 от 10.08.2005 година, последно изменение засягащо имота – Заповед № 18-1989 от 19.02.2021 година на Началника на СГКК-Разград, находящ се в село Бели Лом, Община Лозница, Област Разград, в местността „СЪРТ“, целият с площ от 6650,00 /шест хиляди шестстотин и петдесет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ДРУГ ВИД ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, категория на земята : 4 /четвърта/, с трайно предназначение на територията : Земеделска, с номер на имота по предходен план: 124 /сто двадесет и четири/, при граници на имота:  имоти №№ 24092.119.27; 24092.119.28; 24092.119.7; 24092.119.24 и 24092.119.25, описан в Договор за продажба на недвижим имот въз основа на търг от 01.1994 година на Община Лозница и предварителен договор от 03.06.2014 година, като Обект „МОТЕЛ БЕЛИ ЛОМ“ находящ се в североизточната част на язовир „Бели Лом“, край град Лозница, Област Разград, заедно с построените в имота сгради:

       – СГРАДА с идентификатор 24092.119.26.1 /двадесет и четири хиляди деветдесет и две,  точка, сто и деветнадесет, точка, двадесет и шест, точка, едно/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бели Лом, Община Лозница, Област Разград, одобрени със Заповед № РД-18-32 от 10.08.2005 година на Изпълнителния Директор на АГКК, с последно изменение засягащо имота със Заповед № 18-1989 от 19.02.2021 година на началника на СГКК-Разград, находяща се в село Бели Лом, п.к.7293, Община Лозница, Област Разград, със застроена площ от 683,00 /шестстотин осемдесет и три/ квадратни метра, брой етажи: 3 /три/, с предназначение – ХОТЕЛ, стар идентификатор: 24092.119.28.1, с номер на имота по предходен план: 24092.119.28.1, разположена в поземлен имот с идентификатор: 24092.119.26.

        – СГРАДА с идентификатор 24092.119.26.2 /двадесет и четири хиляди деветдесет и две, точка, сто и деветнадесет, точка, двадесет и шест, точка, две/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бели Лом, Община Лозница, Област Разград, одобрени със Заповед № РД-18-32 от 10.08.2005 година на Изпълнителния Директор на АГКК, с последно изменение засягащо имота със Заповед № 18-1989 от 19.02.2021 година на началника на СГКК-Разград, находяща се в село Бели Лом, п.к.7293, Община Лозница, Област Разград, със застроена площ от 51,00 /петдесет и един/ квадратни метра, брой етажи: 1 /един/, с предназначение – Курортна, туристическа сграда, стар идентификатор: 24092.119.28.2, с номер на имота по предходен план: 24092.119.28.2, разположена в поземлен имот с идентификатор: 24092.119.26.

       – СГРАДА с идентификатор 24092.119.26.3 /двадесет и четири хиляди деветдесет и две, точка, сто и деветнадесет, точка, двадесет и шест, точка, три/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бели Лом, Община Лозница, Област Разград, одобрени със Заповед № РД-18-32 от 10.08.2005 година на Изпълнителния Директор на АГКК, с последно изменение засягащо имота със Заповед № 18-1989 от 19.02.2021 година на началника на СГКК-Разград, находяща се в село Бели Лом, п.к.7293, Община Лозница, Област Разград, със застроена площ от 51,00 /петдесет и един/ квадратни метра, брой етажи: 1 /един/, с предназначение – Курортна, туристическа сграда, стар идентификатор: 24092.119.28.3, с номер на имота по предходен план: 24092.119.28.3, разположена в поземлен имот с идентификатор: 24092.119.26.

      – СГРАДА с идентификатор 24092.119.26.4 /двадесет и четири хиляди деветдесет и две, точка, сто и деветнадесет, точка, двадесет и шест, точка, четири/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бели Лом, Община Лозница, Област Разград, одобрени със Заповед № РД-18-32 от 10.08.2005 година на Изпълнителния Директор на АГКК, с последно изменение засягащо имота със Заповед № 18-1989 от 19.02.2021 година на началника на СГКК-Разград, находяща се в село Бели Лом, п.к.7293, Община Лозница, Област Разград, със застроена площ от 52,00 /петдесет и два/ квадратни метра, брой етажи: 1 /един/, с предназначение – Курортна, туристическа сграда, стар идентификатор: 24092.119.28.4, с номер на имота по предходен план: 24092.119.28.4, разположена в поземлен имот с идентификатор: 24092.119.26.

         – СГРАДА с идентификатор 24092.119.26.7 /двадесет и четири хиляди деветдесет и две, точка, сто и деветнадесет, точка, двадесет и шест, точка, седем/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бели Лом, Община Лозница, Област Разград, одобрени със Заповед № РД-18-32 от 10.08.2005 година на Изпълнителния Директор на АГКК, с последно изменение засягащо имота със Заповед № 18-1989 от 19.02.2021 година на началника на СГКК-Разград, находяща се в село Бели Лом, п.к.7293, Община Лозница, Област Разград, със застроена площ от 52,00 /петдесет и два/ квадратни метра, брой етажи: 1 /един/, с предназначение – Курортна, туристическа сграда, стар идентификатор: 24092.119.28.7, с номер на имота по предходен план: 24092.119.28.7, разположена в поземлен имот с идентификатор: 24092.119.26., срещу заплащане на сума в размер на  60 000. 00 лв. / шестдесет хиляди лева/.

           2. Плащането на цената на имотите по т. 1, която възлиза на стойност от 60 000.00 лв.          /шестдесет хиляди лева/ да се извърши   по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 445600 в «Инвестбанк» АД клон Разград.

3. На основание чл. 47, ал. 2 от Закона за местни данъци и такси се начислява 2.6 % местен данък в размер на 1560.00  лв. /хиляда петстотин и шестдесет лева/ да се преведе по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 442500 в «Инвестбанк»  АД клон Разград  или в каса на общината.

5. Плащането на цената, данъците и таксите да се извърши в 7 – дневен срок от влизането на заповедта в сила.

6. Договорът да се сключи в 7 – дневен /седемдневен/ срок от представяне на  документи за плащането.

            Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

           Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица и се обяви на информационното табло и в интернет – страница  на общината. 

ГЮКЧАН АХМЕД

за кмет на община Лозница съгласно Заповед № 542/11.10.2021 г.