Заповед търг – продажба на поземлени имоти

ЗАПОВЕД № 553/19.10.2021

На основание чл. 44,  ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 187 по Протокол № 33/30.09.2021 г. на Общински съвет –  гр. Лозница

                                                     З А П О В Я Д В А М :

  1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба  на:

1.1.  Поземлен имот с идентификатор 35715.78.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри одобрена със Заповед № РД-18-837/23.03.2018 г. на ИД на АГКК с площ : 62038 кв.м., трайно предназначение  на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид трайно насаждение, категория на земята при неполивни условия: 3 (трета), намиращ се в землището на с. Каменар, местност „ Зад гората“, общ. Лозница, обл. Разград, за имота има съставен АОЧС № 48/03.05.2007 г., като пазарната оценка възлиза на стойност от 48077.00 лв., съгласно доклад от 29.06.2021 г., на независим лицензиран оценител.

1.2.  Поземлен имот с идентификатор 35715.79.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри одобрена със Заповед № РД-18-837/23.03.2018 г. на ИД на АГКК с площ : 12759 кв.м., трайно предназначение  на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид трайно насаждение, категория на земята при неполивни условия: 3 (трета), намиращ се в землището на с. Каменар, местност „ Зад гората“, общ. Лозница, обл. Разград, за имота има съставен АОЧС № 47/03.05.2007 г., като пазарната оценка възлиза на стойност от 8293.00 лв., съгласно доклад от 29.06.2021 г., на независим лицензиран оценител

1.3.  Поземлен имот с идентификатор 81619.6.43 по кадастрална карта и кадастрални регистри одобрена със Заповед № РД-18-848/23.03.2018 г. на ИД на АГКК с площ : 17315 кв.м., трайно предназначение  на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия: VI (шеста), намиращ се в землището на с. Чудомир, местност „ В Лозята“, общ. Лозница, обл. Разград, за имота има съставен АОЧС № 642/22.02.2012г., като пазарната оценка възлиза на стойност от 5259.00 лв., съгласно доклад от 21.05.2021 г., на независим лицензиран оценител.

1.4.  Поземлен имот с идентификатор 73262.29.6 по кадастрална карта и кадастрални регистри одобрена със Заповед № РД-18-847/23.03.2018 г. на ИД на АГКК с площ: 33440 кв.м., трайно предназначение  на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия: VI (шеста), намиращ се в землището на с. Тръбач, местност „ Фуражни“, общ. Лозница, обл. Разград, за имота има съставен АОЧС №530/09.09.2011г., като пазарната оценка възлиза на стойност от 9698.00 лв., съгласно доклад от 21.05.2021 г., на независим лицензиран оценител.

1.5.  Поземлен имот с идентификатор 73262.29.8 по кадастрална карта и кадастрални регистри одобрена със Заповед № РД-18-847/23.03.2018 г. на ИД на АГКК с площ : 12954 кв.м., трайно предназначение  на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия: VI (шеста), намиращ се в землището на с. Тръбач, местност „ Фуражни“, общ.Лозница, обл.Разград, за имота има съставен АОЧС №527/09.09.2011г., като пазарната оценка възлиза на стойност от 3627.00 лв., съгласно доклад от 21.05.2021 г., на независим лицензиран оценител.

             2. Явния търг да се проведе на 29.10.2021 год. от 14:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация гр. Лозница.

     При неявяване на кандидат за обект по т. 1 да се проведе повторен търг при същите условия на 05.11.2021 г. от 14.00 ч.

      3. Депозитната вноска за участие в търга е 30 % от началната стойност на имота, платена до 28.10.2021 г. /04.11.2021 г./ – 16:30 часа, по следната банкова сметка: IBAN: BG30 IORT 81163301000000, BIC: IORTBGSF на ТБ Инвестбанк АД клон Разград или в касата на общинска администрация гр. Лозница, стая 211, 2-ри етаж.

      4. Необходими документи за участие в търга:

      4.1 Заявление  за участие в търга, което се подава до 28.10.2021 г./04.11.2021 г./ – 16:30 часа в общинска администрация, стая 103, отдел „фронт офис“

Към заявлението се прилагат следните документи:

      4.2 Квитанция за внесен депозит или банково извлечение;

      4.3 Декларация за липса на задължения към бюджета на общината;

      4.4 Декларация за оглед на имота;

      4.5 Пълномощно – оригинал , когато в търга участва пълномощник;

      5. Търгът да се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.

      6. Задължава кмета на общината в 3 – дневен срок от провеждане на търга да издаде заповед за определяне на спечелилия търга участник.

      7. Купувачът е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси в 7 дневен срок от връчване на влязла в сила заповед.

      8. В 7 – дневен срок от заплащането на цената да се сключи договор със спечелилия търга участник въз основа на влязла в сила заповед за определяне на купувач и документ за платена цена, и в 30 – дневен срок от подписването същият да се предостави на общински съвет – Лозница.

      9. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА 30 /тридесет/ на сто от постъпленията от продажбата на горепосочените имоти да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответните населени места, в които се намират имотите.

     Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

     Настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, на интернет страницата на общината и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация.

 ГЮКЧАН АХМЕД

За кмет на община Лозница

съгласно заповед № 542/11.10.2021 г.