Заповед търг – терени за гаражни клетки и зеленчукопроизводство

ЗАПОВЕД № 548/14.10.2021

       На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 184 по Протокол № 33/30.09.2021 г. на Общински съвет –  гр. Лозница

З А П О В Я Д В А М :

            1. Да се открие процедура за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на имоти – частна общинска собственост, представляващи:

  1. Терен № 1 А включен в ГК – 2 за поставяне на гаражна клетка, с площ 15.00 кв.м., находящ се в югоизточната част на парцел I, който е с обща площ 9250 / девет хиляди и двеста и петдесет/ кв.м. с предназначение за „ комплексно жилищно строителство и гаражни кооперации“ в кв. 43 по плана на гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград, при граници и съседи на терена: изток – задблоково пространство, запад – задблоково пространство, юг – терен № 2, север – задблоково пространство, за срок от 5 години, при начална месечна наемна цена – 4.50 лв.
  1.  Терен № 3 включен в ГК – 3 за поставяне на гаражна клетка, с площ 15.00 кв.м., находящ се в югоизточната част на парцел III, който е с обща площ 9250 / девет хиляди и двеста и петдесет/ кв.м. с предназначение за „ комплексно жилищно строителство и гаражни кооперации“ в кв. 43 по плана на гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград, при граници и съседи на терена: изток – имот III371, запад –  имот с площ № 395, югозапад – имот VII396, север – улица, юг – имот II372 , имот с площ №377, имот с площ № 378, за срок от 5 години, при начална месечна наемна цена – 4.50 лв.
  1.  Терен № 2 включен в ГК – 3 за поставяне на гаражна клетка, с площ 15.00 кв.м., находящ се в югоизточната част на парцел III, който е с обща площ 9250 / девет хиляди и двеста и петдесет/ кв.м. с предназначение за „ комплексно жилищно строителство и гаражни кооперации“ в кв. 43 по плана на гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград, при граници и съседи на терена: изток – имот III371, запад –  имот с площ № 395, югозапад – имот VII396, север – улица, юг – имот II372 , имот с площ №377, имот с площ № 378, за срок от 5 години, при начална месечна наемна цена – 4.50 лв.
  1.  Терен № 7 включен в ГК – 1 за поставяне на гаражна клетка, с площ 15.00 кв.м., находящ се в югоизточната част на парцел III, който е с обща площ 9250 / девет хиляди и двеста и петдесет/ кв.м. с предназначение за „ комплексно жилищно строителство и гаражни кооперации“ в кв. 43 по плана на гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград, при граници и съседи на терена: изток – имот III371, запад –  имот с площ № 395, югозапад – имот VII396, север – улица, юг – имот II372 , имот с площ №377, имот с площ № 378, за срок от 5 години, при начална месечна наемна цена – 4.50 лв.
  1.  Терен № 5 включен в ГК – 1 за поставяне на гаражна клетка, с площ 15.00 кв.м., находящ се в югоизточната част на парцел I, който е с обща площ 9250 / девет хиляди и двеста и петдесет/ кв.м. с предназначение за „ комплексно жилищно строителство и гаражни кооперации“ в кв. 43 по плана на гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград, при граници и съседи на терена: изток – терен № 6, запад –  терен № 4, юг – задблоково пространство, север – задблоково пространство, за срок от 5 години, при начална месечна наемна цена – 4.50 лв.
  1. Терен № 7 включен в ГК – 3 за поставяне на гаражна клетка, с площ 15.00 кв.м., находящ се в югоизточната част на парцел III, който е с обща площ 9250 / девет хиляди и двеста и петдесет/ кв.м. с предназначение за „ комплексно жилищно строителство и гаражни кооперации“ в кв. 43 по плана на гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград, при граници и съседи на терена: изток – имот III371, запад –  имот с площ № 395, югозапад – имот VII396, север – улица, юг – имот II372 , имот с площ №377, имот с площ № 378, за срок от 5 години, при начална месечна наемна цена – 4.50 лв.
  1.  Терен с площ 245 м2, находящ се в кв.33, част от парцел XV по плана на гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград, ул. ,,Братя Миладинови“ за зеленчукопроизводство, за срок от 5 години, при начална годишна цена – 12,50 лв.

          2. Явният търг да се проведе на 26.10.2021 год. от 14:00 ч. в заседателната зала на Общинска

администрация гр. Лозница. При неявяване на кандидат за обект по т. 1 да се проведе повторен търг при същите условия на 02.11.2021 г. от 14:00 ч.

      3. Депозитната вноска за участие в търга е 10 % от годишния наем, определена по начална тръжна цена за обекта, платена до 25.10.2021 г. /01.11.2021 г./ – 16:30 часа, по следната банкова сметка: IBAN: BG30 IORT 81163301000000, BIC: IORTBGSF на ТБ Инвестбанк АД клон Разград или в касата на общинска администрация гр. Лозница, стая 211, 2-ри етаж.

     4.Необходими документи за участие в търга:

     4.1 Заявление  за участие в търга, което се подава до 25.10.2021 г./01.11.2021 г./ – 16:30 часа в общинска администрация, стая 103, отдел „фронт офис“

Към заявлението се прилагат следните документи:

     4.2 Квитанция за внесен депозит или банково извлечение;

     4.3 Декларация за липса на задължения към бюджета на общината;

     4.4 Декларация за оглед на имота;

     4.5  Пълномощно – оригинал , когато в търга участва пълномощник;

     5. Търгът да се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.

     6. Кметът на общината в 3 – дневен срок от провеждане на търга да издаде заповед за определяне на спечелилия търга участник.

        7.  Кметът на общината в 7-дневен срок от влизане в сила на заповедта да подпише договор за наем със спечелилия търга.

Заповедта подлежи на обжалване   пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.           

Настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, на интернет страницата на    общината и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация.

СЕВГИН ШУКРИ   

Кмет на община Лозница